Īstenots apmācību kursu cikls „Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā II” un seminārs „Daudzveidība plašsaziņas līdzekļos”

No 2011. gada 9. maija līdz 2. jūnijam, Latvijas Cilvēktiesību centrs īstenoja apmācību kursu ciklu “Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā II”, kas vērsts uz medicīnas darbinieku, arodbiedrību pārstāvju un policijas darbinieku apmācību par starpkultūru komunikācijas, pret-diskriminācijas un dažādības vadības jautājumiem.

Kursu mērķis bija celt to iestāžu darbinieku kompetenci un prasmes, kas nodrošina valsts garantēto pakalpojumu sniegšanu trešo valstu valstspiederīgajiem.

Kopumā četros kursos, no kuriem katrs ilga trīs dienas, piedalījās 78 dalībnieki: 39 medicīnas darbinieki, 21 arodbiedrību pārstāvis un 18 policijas darbinieki.

Apmācību laikā kursu dalībniekiem tika sniegtas gan teorētiskas zināšanas, gan praktiski ieteikumi darbam daudzveidīgā sabiedrībā. Lai veicinātu aktīvu dalībnieku līdzdalību, kursu ietvaros tika izmantotas interaktīvas apmācību metodes: lekcijas, praktiskie darbi, lomu spēles, videomateriālu un rakstu analīze.

Kursu ciklu veidoja piecas daļas:

1)      Ievads kultūru dažādībā un starpkultūru saskarsmē. Kursa mērķis: iepazīstināt dalībniekus ar kultūru dažādības jautājumiem mūsdienu pasaulē, kultūru atšķirību ietekmi uz saskarsmi, kā arī palīdzēt attīstīt spējas veiksmīgi strādāt ar citu kultūru pārstāvjiem. Īpaša vērība tika pievērsta kultūras modeļiem, stereotipu lomai un ietekmei, kā arī praktiskiem ieteikumiem strādājot ar dažādu kultūru pārstāvjiem un tulkiem.

2)      Dažādība vadība. Kursa mērķis: iepazīstināt ar dažādības un dažādības vadības jēdzieniem, analizēt efektīvas dažādības vadības priekšrocības un galvenos izaicinājumus, kā arī dot ieskatu dažādības vadības īstenošanas stratēģijās un pasākumos.  

3)      Pozitīva rīcība. Kursa mērķis: iepazīstināt ar pozitīvas rīcības jēdzienu, saistītām koncepcijām un likumdošanu, kā arī ar pozitīvas rīcības īstenošanas praktiskiem jautājumiem un piemēriem. 

4)      ES un Latvijas labo prakšu analīze. Kursa mērķis: iepazīstināt ar dažādības vadības labās prakses piemēriem Eiropas Savienības valstīs un Latvijā, analizējot gan valsts un pašvaldību institūciju, gan biznesa uzņēmumu iniciatīvas. Īpaša vērība pievērsta daudzveidības iniciatīvām pakalpojumu jomā un arodbiedrībās, jo tieši pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, policijai un medicīnas darbiniekiem, un arodbiedrībām ikdienā visbiežāk nākas saskarties ar klientiem, kas pārstāv dažādas sabiedrības grupas.

5)      Diskriminācijas jēdziens, pamati un veidi. Kursa mērķis: sniegt dalībniekiem izpratni par diskrimināciju, tās iemesliem, pamatiem un izpausmēm, diskriminācijas pierādīšanas metodēm, tiesību aizsardzības iespējām diskriminācijas gadījumos, tiesu praksi un sankcijām diskriminācijas pārkāpuma gadījumos: praksi Latvijā un atsevišķās Eiropas valstīs, kā arī informāciju par palīdzības iespējām diskriminācijas gadījumā.

Apmācības vadīja Latvijas Cilvēktiesību centra pārstāvji Sigita Zankovska-Odiņa, Boriss Kolčanovs un Anhelita Kamenska.

Savukārt 2011. gada 2. maijā tika rīkots seminārs žurnālistikas studentiem „Daudzveidība plašsaziņas līdzekļos”, kura laikā topošie žurnālisti diskutēja par daudzveidības un stereotipu lomu medijos, kā arī izmēģināja prasmes reportāžas veidošanā - „citādības” atspoguļojums ziņās.  Semināru vadīja Sigita Zankovska-Odiņa un Dmitrijs Petrenko.

Kursu cikls un seminārs tika īstenots Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un Latvijas valsts līdzfinansētā projekta “Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā II” (IF/2009/3.1./27) ietvaros.

Projekta ietvaros, jūnija beigās tiks izdots papildināts mācību materiāls „Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā. Papildināts izdevums” un materiāls žurnālistiem un žurnālistikas studentiem „Mediji un daudzveidība”, kas būs pieejams gan Latvijas Cilvēktiesību centra mājas lapā, gan tiks nosūtīts nozares profesionāļiem un institūcijām.

Publicēts: 2011-06-06