Irānas pilsoņu F.S. un P.M. pieteikums par labvēlīga administratīvā akta izdošanu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu

Lietas būtība: Irānas pilsoņu F.S. un P.M. pieteikums par labvēlīga administratīvā akta izdošanu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu.

Sprieduma datums

2012.gada 6.jūlijs (stājies spēkā 06.07.2012)

Lietas dalībnieki

Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams,

Pieteicējs – Irānas pilsoņi F.S. un P.M. pret Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (PMLP), Nr. A420406212 (A-04062-12/28),

file:///C:/Users/User/Documents/SPRIEDUMI,%20KOPSAVILKUMI/AL_0607_raj_A-04062-12_28.pdf

Galvenie lietas apstākļi

Pieteicēji lūdza piešķirt bēgļa statusu, tādēļ, ka Irānā viņu dzīvībai draud briesmas, jo musulmaņu reliģiju nomainījuši pret kristietību.

PMLP neguva pārliecību, ka pieteicēji, uzturoties Irānā, ir saskārušies ar vajāšanu no Irānas valsts varas pārstāvju puses savas reliģiskās pārliecības dēļ Patvēruma likuma 20.panta izpratnē. PMLP piešķīra pieteicējiem alternatīvo statusu, jo, atgriežoties Irānā, viņiem draud smags kaitējums no valsts varas pārstāvju puses.

Nepiekrītot lēmumam, pieteicēji lūdza tiesu izdot labvēlīgāku administratīvo aktu – piešķirt bēgļa statusu.

Galvenie apsvērumi, lēmums

Izvērtējot pieteicēju sniegtos paskaidrojumus un iesniegtos pierādījumus, kā arī publiski pieejamo informāciju par personu, kuras ir pārgājušas no musulmanisma kristietībā, situāciju Irānā, tiesa secina, ka pieteicējiem pastāv pamatotas bailes no vajāšanas Irānā sakarā ar viņu reliģisko piederību. Līdz ar to tiesa atzina, ka pastāv priekšnoteikumi bēgļa statusa piešķiršanai pieteicējiem.

Galvenie secinājumi (interpretācija)

Tiesas ieskatā jēdzienā “pamatotas bailes” ir ietverams arī pieteicēju individuālās situācijas izvērtējums, ne tikai vispārējā valdības attieksme pret konvertītiem Irānā. Tiesa vērtēja tos pierādījumus, kuri liecināja par to, vai pret pieteicējiem ar zināmu ticamības pakāpi tika veikta vai varēja tikt veikta vajāšana sakarā ar viņu reliģisko piederību.

Atsauce uz ES Pamattiesību hartu, Eiropas Cilvēktiesību tiesu, ES tiesību aktiem patvēruma jautājumos, citi

ASV Valsts departamenta Reliģiskās brīvības ziņojums Irānā, 2010.g.

Nolēmums (sankcijas), lietas ietekme attiecībā pret pastāvošo judikatūru

Tiesa pieteicēju pieteikumu par labvēlīgāka administratīvā akta izdošanu apmierināja, uzdeva PMLP pieņemt lēmumu par bēgļa statusa piešķiršanu.

Galvenās tēzes, atziņas

Lēmumā nav spilgtu tēžu vai atziņu. Tā motīvu daļā izvērtēti pieteicēju paskaidrojumi, iesniegtie pierādījumi, kā arī publiski pieejamā informācija, no kā tiesa secināja, ka pieteicējiem pastāv pamatotas bailes no vajāšanas viņu reliģiskās pārliecības dēļ un tādejādi pastāv priekšnoteikumi bēgļa statusa piešķiršanai pieteicējiem saskaņā ar Patvēruma likuma 20.panta pirmo daļu.

Publicēts: 2014-12-01