Irānas pilsoņi A.R. un E.R.. pieteikums par labvēlīga administratīvā akta izdošanu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu

Sprieduma datums

2012.gada 16.augusts (stājies spēkā 16.08.2012.)

Lietas dalībnieki

Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams,

Pieteicējs – Irānas Islāma Republikas pilsoņi A.R. un E.R. pret Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (PMLP), Nr. A420435612 (A-4356-12/26),

http://www.tiesas.lv/files/AL/2012/08_2012/16_08_2012/AL_1608_raj_A-04356-12_26.pdf

Galvenie lietas apstākļi

Pieteicēji meklē patvērumu, jo viņi Irānā interesējas par citām reliģijām, un tādēļ viņus meklē Irānas specdienests.

PMLP norāda, ka, iepazīstoties un izvērtējot informāciju par to personu situāciju Irānā, kas mainījušas savu reliģisko piederību, konstatējusi, ka īsti vajāšanas draudi nepastāv, turklāt PMLP nav guvusi pārliecību, ka kristietība ir kļuvusi par pieteicēju personības neatņemamu sastāvdaļu.

Galvenie apsvērumi, lēmums

Ņemot vērā, ka personai Irānā nepastāv brīvas iespējas mainīt savus reliģiskos uzskatus, atsakoties no islāma ticības, islamticīgo pievēršana citām reliģijām ir aizliegta ar likumu un tiek sodīta, nav pierādījumu tam, ka pieteicēji tikai uzdotos par kristiešiem, tiesai nav pamata uzskatīt, ka pieteicēji, izklāstot savu reliģijas maiņas priekšvēsturi un iemeslus, būtu norādījuši kādus nepatiesus faktus vai ka pieteicēju ticības maiņa būtu oportūnisma izpausme. Tiesa secina, ka pieteicējiem pastāv pamatotas bailes no vajāšanas viņu reliģiskās pārliecības dēļ.

Galvenie secinājumi (interpretācija)

Personas nepatiesa apsūdzēšana un nepamatota ievietošana ieslodzījuma vietā pārkāpj tiesības uz brīvību. Tiesas ieskatā arī nepamatota brīvības atņemšana ir atzīstama par smagu cilvēka pamattiesību pārkāpumu un līdz ar to vajāšanu Patvēruma likuma 21.panta izpratnē.

Atsauce uz ES Pamattiesību hartu, Eiropas Cilvēktiesību tiesu, ES tiesību aktiem patvēruma jautājumos, citi

UNHCR vadlīnijas par patvēruma meklētājiem, ASV Valsts departamenta Reliģijas brīvības ziņojums par Irānu 2011.gadā,

Irānas konstitūcija, Irānas Sodu likums.

Nolēmums (sankcijas), lietas ietekme attiecībā pret pastāvošo judikatūru

Tiesa pieteicēju pieteikumu apmierināja, uzdeva PMLP pieņemt lēmumu par bēgļa statusa piešķiršanu.

Galvenās tēzes, atziņas

[15] “Kā norādīts ANO bēgļu jautājumos sniegtajā skaidrojumā jēdziens “reliģijas brīvība” ietver sevī personas tiesības mainīt reliģisko ticību, paust gan privāti, gan publiski savu reliģisko piederību, mācot, praktizējot, pielūdzot un piekopjot attiecīgus rituālus. Vajāšanai, saistītai ar reliģiju, var būt visdažādākās izpausmes formas.

Tiesas ieskatā, pakļaušana krimināltiesiska rakstura represijām tādēļ, ka persona mainījusi reliģisko piederību vai piedalījusies reliģiska rakstura sapulcēs, ir atzīstama par vajāšanu sakarā ar reliģiju Patvēruma likuma izpratnē.”

Publicēts: 2014-05-30