Irānas pilsoņa S.H. pieteikums par labvēlīga administratīvā akta izdošanu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu

Lietas būtība: Irānas pilsoņa S.H. pieteikums par labvēlīga administratīvā akta izdošanu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu.

Sprieduma datums

2013.gada 14.maijs (stājies spēkā 14.05.2013.)

Lietas dalībnieki

Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams,

Pieteicējs – Irānas Islāma Republikas pilsonis S.H. pret Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (PMLP), Nr. A420307613 (A-03076-13/18),

https://tiesas.lv/Media/Default/Admin.tiesu%20spriedumi/Admin.raj.tiesas%20spriedumi/2013/Maijs/14.05.2013/AL_1405_raj_A-03076_13-18.pdf

Galvenie lietas apstākļi

Pieteicējs norāda, ka tiek vajāts savu politisko uzskatu dēļ, jo 2009.gadā iesaistījies demonstrācijās. Kopš 2009.gada raksta blogu, kurā kritizē pastāvošo varu Irānā. Baidās, ka var tikt apcietināts sakarā ar gaidāmajām prezidenta vēlēšanām.

PMLP ieskatā tas, ka pieteicējs piedalījies demonstrācijās, nav pamats tam, ka pēc atgriešanās Irānā viņš varētu saskarties ar vajāšanu politisko uzskatu dēļ, jo pieteicējs jau ticis tiesāts un izcietis piespriesto cietumsodu par dalību demonstrācijās, turklāt no Irānas izceļojis legāli un bez problēmām tikai 2012.g.12.jūnijā.

Galvenie apsvērumi, lēmums

Pārbaudījusi pieteicēja bloga saturu, vadoties no starptautiskiem ziņojumiem par situāciju Irānā, tur atspoguļotajiem cilvēktiesību pārkāpumiem, ņemot vērā, ka Irānas valdība raugās aizdomīgi pret bijušajiem politieslodzītajiem, Irānā ir plaši izplatīta politiski aktīvo iedzīvotāju apspiešana, it īpaši, ja tiek atbalstīta kāda no opozīcijas partijām, tiesa atzīst, ka pret pieteicēju, atgriežoties Irānā, varētu tikt īstenota vajāšana politisku uzskatu dēļ.

Galvenie secinājumi (interpretācija)

Publiski pieejamā informācija tiesas ieskatā apstiprina faktu, ka Irānā joprojām aktīvi vēršas pret cilvēkiem, kuri iesaistās opozīciju partijās un tādā veidā izsaka savus politiskos viedokļus.

Tiesa atzīst, ka pieteicēja bailes no vajāšanas politisko uzskatu dēļ ir pamatotas. Ņemot vērā, ka konkrētajā gadījumā pieteicēja vajātājs ir pieteicēja izcelsmes valsts, tiesa atzīst, ka pieteicējam nav iespējams saņemt savas valsts aizsardzību pret vajātāju.

Atsauce uz ES Pamattiesību hartu, Eiropas Cilvēktiesību tiesu, ES tiesību aktiem patvēruma jautājumos, citi

“Human Rights Watch” 2013.gada ziņojums par Irānu, ANO ģenerālsekretāra 2010.gada 15.septembra Ziņojums par Cilvēktiesību situāciju Irānā, Austrālijas un Lielbritānijas valdību ziņojumi par Irānu, kas publicēti 2010.gada otrajā pusē.

Nolēmums (sankcijas), lietas ietekme attiecībā pret pastāvošo judikatūru

Tiesa pieteicēju pieteikumu apmierināja, uzdeva PMLP pieņemt lēmumu par bēgļa statusa piešķiršanu.

Galvenās tēzes, atziņas

Nolēmums balstīts uz starptautiskajos ziņojumos pieejamo informāciju par situāciju Irānā. Galvenokārt no ziņojumiem atreferēti secinājumi par politisko opozicionāru nedrošību un valsts negatīvo iedarbību uz tiem.

Publicēts: 2014-12-01