Irākas Republikas pilsoņa K.J. pieteikums par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu.

Lietas būtība: Irākas Republikas pilsoņa K.J. pieteikums par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu.

Sprieduma datums

2012.gada 9.oktobris (stājies spēkā 09.10.2012.)

Lietas dalībnieki

Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams,

Pieteicējs – Irākas Republikas pilsonis K.J. pret Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (PMLP), Nr. A420432612 (A04326-12/19),

http://www.tiesas.lv/files/AL/2012/10_2012/09_10_2012/AL_0910_raj_A-04326-12_19.pdf

Galvenie lietas apstākļi

 

Pieteicējs Irākā strādājis par policistu. Teroristiskais grupējums viņu nolaupījis, turējis ieslodzījumā, licis sadarboties ar viņiem. Pieteicējs aizbēdzis. Ja atgriezīsies Irākā, viņam draud 3 gadu cietumsods, jo, nebrīdinot vadību, aizgājis no darba policijā.

PMLP nekonstatēja, ka pret pieteicēju būtu vērsta vajāšana, kas saistīta ar rasi, reliģiju, tautību, piederību kādai sociālai grupai vai politisko pārliecību. PMLP nekonstatē, ka pieteicējam draudētu smags kaitējums, jo situācija Ziemeļirākā ir stabilāka nekā pārējā valsts daļā, daudzi irākieši tur atgriežas.

Galvenie apsvērumi, lēmums

Tiesa secināja, ka pieteicēja bailes no vajāšanas nav objektīvi pamatotas, jo viņa stāstītajā par nolaupīšanu un bēgšanu konstatēja daudz pretrunas, kā arī tiesa, izvērtējot visus lietas apstākļus un pierādījumus kopsakarā, apšaubīja, ka pieteicējs Irākā bijis policists. Tā kā netika konstatēts, ka pieteicējs pamatoti baidītos no vajāšanas, tad neizpildījās priekšnoteikumi bēgļa statusa piešķiršanai.

Galvenie secinājumi (interpretācija)

Tā kā pieteicējs ir no Kirkūkas un viņš nav kurds, kas ļautu viņam pārcelties uz miermīlīgāko Kurdistānas apgabalu, tad tiesa secina, ka viņa gadījumā pastāv smagi draudi viņa dzīvībai vai veselībai plaši izplatītas vardarbības dēļ. Tā kā konkrētā gadījumā pieteicējam nevar piešķirt bēgļa statusu, taču viņam nepieciešama starptautiskā aizsardzība, ir pamats pieteicējam piešķirt alternatīvo statusu.

Atsauce uz ES Pamattiesību hartu, Eiropas Cilvēktiesību tiesu, ES tiesību aktiem patvēruma jautājumos, citi

ANO Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām; Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija.

Nolēmums (sankcijas), lietas ietekme attiecībā pret pastāvošo judikatūru

Tiesa pieteicēju pieteikumu apmierināja, uzdeva PMLP pieņemt lēmumu par alternatīvā statusa piešķiršanu.

Galvenās tēzes, atziņas

[17.3] “(..) Patvēruma likuma 24.p. 3.pkt. prasa, lai draudi būtu arī individuāli. Taču Eiropas Savienības tiesa ir skaidrojusi: lai atzītu smagu un individuālu draudu esamību personas dzīvībai vai veselībai, nav nepieciešams, lai šī persona pierādītu, ka šie draudi ir vērsti konkrēti pret viņu (..). Šādu draudu esamība izņēmuma kārtā var tikt uzskatīta par pierādītu, ja plaši izplatītas vardarbības (..) pakāpe sasniedz tādu līmeni, (..), ka civiliedzīvotājs, ja tas atgrieztos attiecīgajā valstī vai reģionā, būtu pakļauts reālam minēto draudu riskam tāpēc vien, ka viņš atrodas šajā teritorijā.” 

Publicēts: 2014-12-01