Ir pieejamas bezmaksas konsultācijas un juridiskā palīdzība diskriminācijas un naida noziegumu gadījumos

Latvijas Cilvēktiesības centrs sniedz bezmaksas konsultācijas un juridisko palīdzību diskriminācijas un naida noziegumu gadījumos. 

Lai pieteiktos konsultācijai rakstiet uz e-pastu office@humanrights.org.lv vai aizpildiet tiešsaistes ziņošanas formas: 

Ziņot par diskrimināciju: http://cilvektiesibas.org.lv/lv/database/report-discrimination/

Ziņot par naida noziegumiem: http://cilvektiesibas.org.lv/lv/database/report-hate-crime/

Konsultācijas un juridiskā palīdzība tiek sniegtas projektā "Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību - informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība"

Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds". 


Diskriminācija ir atšķirīga attieksme, kāda aizliegtā pamata dēļ, kurai nav objektīva un saprātīga pamatojuma pret personām, kuras atrodas attiecīgi līdzīgās situācijās, un arī tad, ja pastāv vienāda attieksme pret personām, kuras atrodas atšķirīgās situācijās. Diskriminācijas pamati var būt ādas krāsa vai rase, etniskā vai nacionālā izcelsme, reliģiskā vai citas pārliecība, valoda, dzimums, vecums, invaliditāte, seksuālās orientācija, mantisks stāvokli u.c.

Naida noziegumi ir noziedzīgie nodarījumi, kas ir vērsti pret personu vai īpašumu un kuru motīvs ir aizspriedumi/naids pret personu, tās rases, ādas krāsas, etniskās izcelsmes/tautības, seksuālās orientācijas, reliģiskās piederības, invaliditātes vai citu pazīmju dēļ.

Naida runa ir dažādi izteikumi un izteiksmes veidi (piemēram, video, attēli), kas vērsti nevis pret kādu ideju vai viedokli, bet pret kādu sabiedrības grupu (visbiežāk no vairākuma atšķirīgu un mazāk aizsargātu) vai tās locekli tikai tādēļ, ka tai ir noteikta ādas krāsas, valoda, etniskā izcelsme, reliģiskā piederība, seksuālā orientācija, invaliditāte vai citas pazīmes. 

Publicēts: 2021-04-14