Ganas Republiakas pilsoņu Z.H. un S.H. pieteikums par labvēlīga administratīvā akta izdošanu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu

Sprieduma datums

2011.gada 5.decembris (stājies spēkā 05.12.2011.)

Lietas dalībnieki

Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams,

Pieteicējas – Ganas Republikas pilsones Z.H. un S.H. (Z.H. nepilngadīgā meita) pret Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (PMLP), Nr. A420575011 (A05750-11/19),

http://www.tiesas.lv/files/AL/2011/12_2011/05_12_2011/AL_0512_raj_A-05750-11_19.pdf

Galvenie lietas apstākļi

Pieteicēju zemē ir notikušas sadursmes etnisku iemeslu dēļ, kurās nogalināts daudz cilvēku, t.sk. arī Z.H. vecāki un vīrs. Pieteicējai draud piespiedu laulība ar mirušā vīra brāli, savukārt viņas meitai - dzimumorgānu apgraizīšana.

PMLP norāda, ka pieteicēja sniegusi pretrunīgas liecības. Viņa personiski nav piedalījusies konfliktos, nav no tiem cietusi. Pēc vīra nāves pieteicēja satikās ar citu vīrieti, no kura viņai ir bērns. Ja kāds no mirušā vīra brāļiem patiešām gribētu precēt pieteicēju, tad attiecības ar šo vīrieti nemaz nebūtu iespējamas.

Galvenie apsvērumi, lēmums

Vadoties pēc internetā pieejamās informācijas, tiesa secinājusi, ka pieteicējas stāstītais par etnisko konfliktu, piespiedu laulībām un meiteņu dzimumorgānu apgraizīšanu, atbilst patiesībai. Tiesa atzīst, ka pieteicēju bailes no vajāšanas ir pietiekami pamatotas, jo šādām bailēm ir saprātīgs iemesls un pastāv saprātīga iespēja, ka viņas tiks vajātas. Turklāt jāņem vērā, ka Z.H. būtu vientuļā māte ar bērnu, kurai nav profesijas un algota darba pieredzes, tādēļ pārcelšanās uz dzīvi citā Ganas reģionā nav iespējama, ņemot vērā sieviešu slikto stāvokli šajā valstī.

Galvenie secinājumi (interpretācija)

Tiesa konstatē, ka gan dažādas starptautiskas organizācijas, gan arī dažādas valstis ir atzinušas, ka sievietes, kuras pakļautas piespiedu laulībām vai kurām draud dzimumorgānu apgraizīšana, ir uzskatāmas par īpašu sociālu grupu, pret kuru ir vērsta vajāšana. Līdz ar to tiesa secina, ka vajāšana pieteicējām draud saistībā ar piederību pie noteiktas sociālas grupas – atraitnēm, kurām draud piespiedu laulība, un meitenēm, kurām draud dzimumorgānu apgraizīšana.

Atsauce uz ES Pamattiesību hartu, Eiropas Cilvēktiesību tiesu, ES tiesību aktiem patvēruma jautājumos, citi

Eiropas padomes Parlamentārās asamblejas Rezolūcija Nr.1765 (2010),

Eiropas Parlamenta 2010.gada 22.aprīļa paziņojums komitejas locekļiem,

UNHCR starptautisko tiesību tiesu prakses apkopojums bēgļu jautājumos, UNHCR skaidrojums par bēgļa definīcijas interpretāciju, UNHCR ziņojums par vardarbību pret sievietēm Ganā, to cēloņiem un sekām.

Nolēmums (sankcijas), lietas ietekme attiecībā pret pastāvošo judikatūru

Tiesa pieteicēju pieteikumu apmierināja, uzdeva PMLP pieņemt lēmumu par bēgļa statusa piešķiršanu.

Galvenās tēzes, atziņas

[11] “Lai atzītu, ka personai ir tiesības uz bēgļa statusu, nepietiek, ka persona apgalvo, ka viņa baidās no vajāšanas saistībā ar piederību pie noteiktas sociālas grupas. Šādām bailēm ir jābūt pamatotām. Lai arī bailes ir personas subjektīvas emocijas, bēgļa statusa iegūšanas kontekstā šīm bailēm ir jābūt objektīvi pamatotām. Novērtējot, vai bailes ir objektīvi pamatotas, ir jāanalizē situācija valstī, no kuras persona bēg.”

Publicēts: 2014-05-30