Ēģiptes Arābu Republikas pilsoņu V.F., H.K. un R.G. pieteikums par labvēlīga administratīvā akta izdošanu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu

Sprieduma datums

2013.gada 8.februārī (stājies spēkā 08.02.2013.)

Lietas dalībnieki

Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams,

Pieteicējs – Ēģiptes Arābu Republikas pilsoņi V.F., H.K. un R.G. pret Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (PMLP), Nr. A420567012 (A-02460-13/21),

https://tiesas.lv/Media/Default/Admin.tiesu%20spriedumi/Admin.raj.tiesas%20spriedumi/2013/Febru%C4%81ris/08.02.2013/AL_0802_raj_A-02460-13_21.pdf

Galvenie lietas apstākļi

Pieteicēji meklē patvērumu, jo Ēģiptē viņiem draud briesmas sakarā ar politisko situāciju un pastāv nopietnas reliģiska rakstura problēmas, jo pieteicēji ir pareizticīgie jeb kopti.

PMLP norāda, ka, lai arī pieteicēju sniegtā informācija kopumā ir ticama, tomēr satur zināmas pretrunas. Darbības, kas vērtas pret pieteicējiem, nav kvalificējama kā vajāšana. Nav pamata uzskatīt, ka pieteicēji savā valstī  nespēj saņemt tiesībsargājošo iestāžu aizsardzību. PMLP ieskatā pieteicējiem šobrīd pastāv uzturēšanās iespēja Ēģiptē.

Galvenie apsvērumi, lēmums

No publiski pieejamās informācijas viennozīmīgi izriet, ka kristieši Ēģiptē tiek pakļauti vajāšanai un sodīti tikai par piederību vien šai ticībai, ko apliecina arī pieteicēju tiesas sēdē iesniegtie videomateriāli. Vērā ņemams apstāklis, ka pieteicējs ir atvaļināts karavīrs, kas nekavējoties pēc atgriešanās Ēģiptē varētu tikt īpaši uzraudzīts un pārbaudīts, radot aizdomas attiecībā uz spiegošanu par labu kādai citai valstij. Tiesas ieskatā, ja pieteicēji atgrieztos Ēģiptē, viņi būtu pakļauti vajāšanai.

Galvenie secinājumi (interpretācija)

Tiesa galvenokārt vadījusies no publiski pieejamās informācijas par koptu dzīvi Ēģiptē, analizējot, vai pieteicēju norādītie apstākļi un pieteicēju bailes no vajāšanas ir vērtējami kā ticami un pamatoti.

Tiesa secina, ka no publiski pieejamās informācijas viennozīmīgi izriet, ka kristieši Ēģiptē tiek pakļauti vajāšanai, līdz ar to pieteicēju bailēm ir saprātīgs iemesls un pastāv saprātīga iespēja, ka pieteicēji pēc atgriešanās Ēģiptē tiks vajāti.

Atsauce uz ES Pamattiesību hartu, Eiropas Cilvēktiesību tiesu, ES tiesību aktiem patvēruma jautājumos, citi

UNHCR sniegtie kritēriji bēgļa statusa noteikšanai, 2011.gada decembris;

UNHCR skaidrojums par bēgļa statusu, 23.decembris, 2004.gads.

Nolēmums (sankcijas), lietas ietekme attiecībā pret pastāvošo judikatūru

Tiesa pieteicēju pieteikumu apmierināja, uzdeva PMLP pieņemt lēmumu par bēgļa statusa piešķiršanu.

Galvenās tēzes, atziņas

Tiesas spriedumā nav izteiktas tēzes vai atziņas, jo spriedums balstīts uz publiski pieejamo informāciju par koptu dzīvi Ēģiptē, konstatējot, kā rezultātā tiesa secina, ka pieteicēju bailes tiešām ir pamatotas, attiecīgi pieteicējiem ir tiesības iegūt bēgļa statusu Patvēruma likuma izpratnē.

Publicēts: 2014-05-30