Alternatīvais jeb ‘ēnu ziņojums’ par Eiropas Padomes Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību īstenošanu Latvijā.

Lai veicinātu diskusiju par Konvencijas ietekmi uz nacionālo minoritāšu tiesību ievērošanu Latvijā, Latvijas Cilvēktiesību centrs (LCC) ir sagatavojis alternatīvo jeb ‘ēnu ziņojumu’, kura mērķis ir sniegt ieskatu atsevišķu konvencijas pantu īstenošanā Latvijā. ‘Ēnu ziņojumā’ esošie likumi un citi normatīvie akti plaši analizēti netiek. Papildinot citus ziņojumus, tai skaitā valsts, galvenais uzsvars likts uz konvencijā noteikto tiesību īstenošanu praksē.

 

‘Ēnu ziņojums’ neanalizē visu konvencijas pantu izpildi, bet tajā iekļauta informācija, kas attiecas uz konvencijas 3., 4., 6., 10., 11., 12., 14. un 15. pantu. Ziņojumā aplūkotas arī tās divas normas, kuru piemērošanu Latvija ir ierobežojusi (10. panta 2. punkts un 11. panta 3. punkts). Īpaši liela vērība pievērsta 15. panta izpildei, kura mērķis ir nodrošināt personām, kas pieder pie nacionālajām minoritātēm, efektīvu līdzdalību ekonomikas, kultūras, kā arī politiskās dzīves jomā, nosakot valsts atbildību nodrošināt un veicināt šādas līdzdalības īstenošanas iespējas.

 

Pielikumi

Publicēts: 2008-12-02