Afganistānas pilsoņa pieteikums pret Beļģiju un Grieķiju par Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 2., 3.,13. pārkāpumu, mantisko zaudējumu un morālās kompensācijas atlīdzināšanu

Lietas būtība: Afganistānas pilsoņa M.S.S. pieteikums pret Beļģiju un Grieķiju par Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 2., 3.,13. pārkāpumu, mantisko zaudējumu un morālās kompensācijas atlīdzināšanu.

Sprieduma datums

2011.gada 21.janvāris

Lietas dalībnieki

Eiropas Cilvēktiesību tiesa,

Pieteicējs – Afganistānas pilsoņa M.S.S. pieteikums pret Beļģiju un Grieķiju, Nr. 30696/09

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-103050#{"itemid":["001-103050"]}

Galvenie lietas apstākļi

Pieteicējs aizbēga no Afganistānas un caur Grieķiju ieceļoja ES. Tālāk devās uz Beļģiju, kur pieprasīja patvērumu. Beļģija saskaņā ar Dublinas II regulu izdeva pieteicēju atpakaļ uz Grieķiju, lai tā izskata viņa patvēruma pieteikumu. Tiklīdz kā pieteicējs ieradās Grieķijā, viņu aizturēja un ievietoja aizturēšanas vietā, kur bija necilvēcīgi apstākļi (pārpildīta kamera, ierobežota pieeja tualetei, slikta pārtika, gulēšana uz grīdas uz netīriem matračiem). Pieteicējs pēc atbrīvošanas mēģināja šķērsot Grieķijas robežu, taču viņu aizturēja un ievietoja aizturēšanas vietā.

Galvenie apsvērumi, lēmums

Tiesa atzina, ka Beļģija ir pārkāpusi Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 3.pantu, jo izdeva personu uz Grieķiju, neskatoties uz to, ka pastāvēja pamatota iespējamība, ka apstākļi Grieķijas aizturēšanas vietā pārkāps cietsirdīgas un pazemojošas apiešanās aizliegumu.

Tiesa atzina, ka Grieķija: 1) ir pārkāpusi Konvencijas 3.pantu, neizskaidrojot pieteicējam, kādēļ viņš tiek aizturēts, kā arī aizturējuma laikā turot pieteicēju antisanitāros apstākļos pārblīvētā telpā; 2) ir pārkāpusi Konvencijas 13.pantu, jo nenodrošināja pienācīgu patvēruma procedūru.

Galvenie secinājumi (interpretācija)

Patvēruma meklētāju izraidīšana uz Grieķiju saskaņā ar Dublinas II regulu ir klajš Eiropas Cilvēktiesību konvencijas pārkāpums, ņemot vērā patvēruma pieprasīšanas procedūras nepilnības Grieķijā. Saskaņā ar Tiesas nolēmumu dalībvalsts (šajā gadījumā Beļģija) cita starpā pārkāpj Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 3. un 13. pantu, ja tā liek patvēruma meklētājiem pakļaut sevi Grieķijas patvēruma pieprasīšanas procedūrai.

Atsauce uz ES Pamattiesību hartu, Eiropas Cilvēktiesību tiesu, ES tiesību aktiem patvēruma jautājumos, citi

Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija, Direktīva 2003/9/EK,

ar ko nosaka obligātos standartus patvēruma meklētāju uzņemšanai,

ECT tiesu prakse: Amuur v. France; Riad and Idiab v. Belgium; Labita v. Italy; Kudla v. Poland; Pretty v. The United Kingdom; Oršus and others v. Croatia, Budina v. Russia  u.c.

Nolēmums (sankcijas), lietas ietekme attiecībā pret pastāvošo judikatūru

Tiesa pieteicēja pieteikumu apmierināja daļēji, norādīja, ka aizturēšanas apstākļi Grieķijas aizturējuma vietā ir nepieļaujami; nolēma, ka nav saskatāms Konvencijas 2.panta pārkāpums; nolēma, ka Grieķija ir pārkāpusi Konvencijas 3. un 13.pantu, un Beļģija pārkāpusi Konvencijas 3.pantu; nolēma, ka Grieķijai jāatlīdzina morālais kaitējums 1000 EUR apmērā, bet Beļģijai 24,900 EUR apmērā, kā arī abām jāatlīdzina tiesu izdevumi.

Galvenās tēzes, atziņas

[339.] “Tiesa norāda, ka Dublinas regula paredz atkāpes no vispārējā regulējuma, nosakot, ka katrai Dalībvalstij ir tiesības izskatīt trešās valsts valstspiederīgā starptautiskās aizsardzības pieteikumu, pat tad, ja šāda izskatīšana nav tās pienākums saskaņā ar šajā regulā noteiktajiem saistošajiem kritērijiem. Tas ir tā saucamais “suverenitātes” princips. Tādā gadījumā attiecīgā valsts kļūst par Dalībvalsti, kura ir atbildīga par pieteikuma izskatīšanu.”

Publicēts: 2014-12-01