Afganistānas Islāma Republikas pilsoņa M.G. pieteikums par labvēlīga administratīvā akta izdošanu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu

Sprieduma datums

2011.gada 18.februāris (stājies spēkā 18.02.2011.)

Lietas dalībnieki

Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams,

Pieteicējs – Afganistānas Islāma Republikas pilsonis M.G. pret Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (PMLP), Nr. A420819610 (A03825-11/19),

http://www.tiesas.lv/files/AL/2011/02_2011/18_02_2011/AL_1802_raj_A-03825-11_19.pdf

Galvenie lietas apstākļi

Pieteicējs, braucot ar mašīnu, sabraucis kādu Taliban cilvēku, tādēļ pret viņu vērsušies Taliban pārstāvji.

PMLP ieskatā pieteicēja norādītais pamatojums, kādēļ viņš meklē patvērumu, nekvalificējas tam, lai pieteicējam piešķirtu bēgļa vai alternatīvo statusu. Pieteicēja sniegtā informācija nav pamatota ar dokumentiem vai kādiem citiem pierādījumiem, patvērumu prasījis tikai pēc tam, kad ticis aizturēts par nelikumīgu uzturēšanos LR, nevis uzreiz, iebraucot LR. PMLP ieskatā patiesais pieteicēja mērķis ir vēlme uzlabot savus sociāli ekonomiskos apstākļus.

Galvenie apsvērumi, lēmums

Ņemot vērā, ka pieteicējs, atgriežoties Afganistānā, varētu tikt pakļauts smagam kaitējumam, kā arī to, ka atbilstoši Latvijas Krimināllikumam nogalināšana aiz neuzmanības nav atzīstama par smagu vai sevišķi smagu noziegumu, un Afganistānā valsts pieteicējam nevar nodrošināt aizsardzību, pieteicējam ir piešķirams alternatīvais statuss.

Galvenie secinājumi (interpretācija)

Ņemot vērā, ka vajāšanas iemesls ir tas, ka pieteicējs nejauši nonāvējis cilvēku, tiesa konstatē, ka no pieteicēja sniegtās informācijas neizriet, ka vajāšana būtu saistīta ar viņa rasi, reliģiju, tautību vai piederību pie noteiktas sociālas grupas.

Tā kā pieteicēja vajāšana nav saistīta ne ar vienu no Patvēruma likumā norādītajiem pamatiem, tad nepastāv priekšnoteikumi bēgļa statusa piešķiršanai pieteicējam.

Atsauce uz ES Pamattiesību hartu, Eiropas Cilvēktiesību tiesu, ES tiesību aktiem patvēruma jautājumos, citi

ANO 17.12.2010. ziņojums par situāciju Afganistānā;

Somijas Imigrācijas dienesta 11.02.2010. ziņojums par situāciju Afganistānā.

Nolēmums (sankcijas), lietas ietekme attiecībā pret pastāvošo judikatūru

Tiesa pieteicēju pieteikumu apmierināja, uzdeva PMLP pieņemt lēmumu par alternatīvā statusa piešķiršanu.

Galvenās tēzes, atziņas

[9.5] “[..] atbilstoši Patvēruma likumam smagu kaitējumu var nodarīt gan izcelsmes valsts, gan izcelsmes valsts partijas vai organizācijas, kas kontrolē šo valsti vai būtisku tās teritorijas daļu, gan arī izcelsmes valsts grupējumi vai personas, ja ir iespējams pierādīt, ka izcelsmes valsts, tās partijas vai organizācijas vai starptautiskās organizācijas nav spējīgas vai nevēlas nodrošināt aizsardzību pret vajāšanu vai smagu kaitējumu. Līdz ar to arī tad, ja pieteicēju nogalināt draud Taliban kaujinieki, tad to var uzskatīt par smagu kaitējumu Patvēruma likuma izpratnē.”

Publicēts: 2014-05-30