ANO dalībvalstu galvenās rekomendācijas Latvijai cilvēktiesību situācijas uzlabošanai

26. janvārī ANO Vispārējā periodiskā pārskata (UPR) darba grupa izskatīja Latvijas valdības ziņojumu par cilvēktiesību situāciju valstī. Latvijas delegācija informēja par dažādām attīstībām un sasniegumiem cilvēktiesību jomā.

Sēdes laikā, virkne valstu atzīmēja Latvijas progresu dažādās jomās. Piemēram, Pilsonības likuma grozījumu rezultātā ievērojami pieaugusi nepilsoņu jaundzimušo bērnu reģistrācija par Latvijas pilsoņiem, panākts progress dzimumu līdztiesības jomā, samazinājies ieslodzīto skaits, Latvijas pievienojusies Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 2.fakultatīvajam protokolam par nāves soda atcelšanu, u.c.

Valstis arī izteica savas rekomendācijas cilvēktiesību situācijas uzlabošanai Latvijā.

Visbiežāk minētājās rekomendācijas:

  • ratificēt ANO Konvencijas pret spīdzināšanu Fakultatīvo protokolu (OPCAT)
  • veicināt naturalizācijas procesu ar mērķi samazināt nepilsoņu skaitu valstī
  • sekmēt integrāciju un nodrošināt mazākumtautību (t.sk.Romu) tiesību ievērošanu
  • veicināt iecietību pret dažādām sabiedrības mazākumgrupām, t.sk., patvēruma meklētājiem, musulmaņiem, u.c.
  • veicināt iecietību pret seksuālajām minoritātēm un aizliegt naida noziegumus uz seksuālas orientācijas pamata, to konkrēti minot Krimināllikumā
  • veikt turpmākus pasākumus dzimumu līdztiesības sekmēšanā, jo īpaši novēršot vardarbību pret sievieti, tostarp, ratificējot EP Stambulas konvenciju
  • ratificēt ANO Sieviešu diskriminācijas izskaušanas konvencijas Fakultatīvo protokolu, kas paredz individuālu sūdzību iesniegšanu
  • nodrošināt patvēruma meklētāju un bēgļu integrāciju un viņu tiesību ievērošanu. 

Vispārējais periodiskais pārskats (UPR) ir mehānisms, ar kura palīdzību tiek izvērtēta cilvēktiesību situācija visās 193 ANO dalībvalstīs. UPR ciklam ir trīs posmi: 1) cilvēktiesību situācijas izskatīšana noteiktajā valstī; 2) valsts saņemto rekomendāciju un brīvprātīgo solījumu izpilde; 3) ziņojuma par rekomendāciju izpildi un attīstībām cilvēktiesību situācijā iesniegšana. Latvijai šis jau ir otrais UPR cikls (pirmais Latvijas ziņojums tika izskatīts 2011.gadā).

Pēc sēdes ziņojumu gatavo izlozes kārtā izvēlētas trīs valstis no 47 Cilvēktiesību padomes loceklēm. Latvijas gadījumā tā būs Vācija, Indonēzija un Etiopija. Ziņojums aptver interaktīva dialoga kopsavilkumu, valsts atbildes uz jautājumiem un rekomendācijām, ka arī citu valstu rekomendāciju pilns saraksts. Citu valstu rekomendācijas ir ierosinājumi, kā var uzlabot cilvēktiesību situāciju valstī. Konkrētā valsts var akceptēt rekomendācijas vai pieņemt tās zināšanai, bet nevar tās noraidīt. Darba grupas ziņojums pēc vairākiem mēnešiem tiek apstiprināts ANO Cilvēktiesību padomes sēdē

Publicēts: 2016-01-28