Alternatīvais ziņojums ANO Rasu diskriminācijas izskaušanas komitejai

8. un 9. augustā ANO Rasu diskriminācijas izskaušanas komiteja izskatīja Latvijas valdības ziņojumu par ANO 1965. gada Konvencijas par visu veidu rasu diskriminācijas izskaušanu izpildi Latvijā laikposmā no 2008. gada līdz 2016. gadam. Latvijas Cilvēktiesību centrs iesniedza ANO komitejai alternatīvo ziņojumu. 
 

Šajā ziņojumā pievērsāmies četrām jomām: romu izglītības jautājumam, naida noziegumu un naida runas apkarošanai, Tiesībsarga lomai rasu diskriminācijas izskaušanā, un bērnu nepilsoņu jautājumam.

ANO rasu diskriminācijas izkaušanas komitejas sastāvā ir neatkarīgi eksperti, kas novēro, kā dalībvalstis ievēro Konvencijas izpildi. Katrai dalībvalstij par to regulāri ir jāatskaitās komitejai. Pēdējo reizi Latvijas ziņojums tika skatīts 2003. gadā un nākamais ziņojums bija jāiesniedz 2007. gadā. Līdz ar to Latvija ir kavējusies ar kārtēja ziņojuma iesniegšanu 10 gadus.

Noslēguma secinājumi par Latviju tiks publicēti augusta beigās.

Pielikumi

Publicēts: 2018-08-16