Tiesu prakse krimināllietās par nacionālā, etniskā un rasu naida izraisīšanu (2012)

Datubāze par naida runas un naida noziegumu jautājumiem » Ziņojumi, pētījumi, publikācijas » Pētījumi

Gads: 2014 | Ievietošanas datums: Feb. 17, 2014

Tiesu prakses apkopojums sagatavots, analizējot tiesību doktrīnā paustās atziņas, Latvijas tiesu nolēmumus KL 78. panta piemērošanā un Latvijas Republikai saistošos starptautiskos cilvēktiesību avotus un to piemērošanas praksi.

Apkopojumā sniegts teorētisks ieskats „naidu kurinošas runas” un „naida noziegumu” jēdziena saturā, kā arī pamatprincipi „naidu kurinošas runas” norobežošanai no personas tiesībām uz vārda brīvību. Analizēta arī kvalifikācija tiem gadījumiem, kuros personas izdarītais noziedzīgais nodarījums atbilst ne tikai KL 78. panta, bet arī citu noziedzīgu nodarījumu sastāvu pazīmēm. Aplūkota arī KL 78. panta norobežošana no citiem Krimināllikuma pantiem. 

 

Autors: Latvijas Republikas Augstākā tiesa

Pielikumi

Datubāze

No 1. 01.2021 līdz 31.12.2022. datubāze par diskriminācijas un naida runa/naida noziegumu jautājumiem tiek papildināta projektā "Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību - informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība". Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds"

Datubāze par diskriminācijas jautājumiem ir izveidota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs datubāzes saturu pilnībā atbild Latvijas Cilvēktiesību centrs un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.

No 1.09.2015 līdz 30.11.2015 datu bāze tika papildināta ar jaunu sadaļu "Slēgtās iestādes" Atvērtās sabiedrības institūta (OSI-Assistance Foundation) finansētā projekta - "OPCAT ratifikācijas veicināšana Latvijā"


No 1.11.2013 līdz 1.11.2015 datu bāze tiek papildināta ar jaunu sadaļu par naida noziegumu un naida runas jautājumiem Sabiedrības integrācijas fonda atbaltītā projekta "NVO rīcībspējas stiprināšana naida kurināšanas ierobežošanai internetā” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.


2012.gadā (aprīlī, maijā, jūnijā) datu bāze par diskriminācijas jautājumiem papildināta projektā "Atšķīrīgs klients daudzveidīgā Latvijā: stiprinot pretdiskriminācijas kapacitāti"(IF/2010/3.1./01) ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda ietvaros (vadošā iestāde LR Kultūras Ministrija)

 

2011.gadā datu bāze par diskriminācijas jautājumiem tika papildināta projekta „Diskriminācijas gadagrāmata: no likumdošanas līdz tiesu praksei” ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.