Par Patērētāju tiesību aizsardzības centra lēmumu Nr. E04-DAU-154 Dinaburg Media Group (2007)

Datubāze par diskriminācijas jautājumiem » Tiesu prakse » Latvijas tiesu prakse

Gads: 2012 | Ievietošanas datums: Feb. 6, 2012

2007. gada 31. martā sabiedrības D.M.G. krievu valodā izdotajā bezmaksas laikrakstā D.R. tika publicēta juridisko pakalpojumu biroja „A. un biedri” reklāma, kurā norādīts, ka krievvalodīgajiem tiek piemērota 50 % atlaide un ka „seksuālo minoritāšu pārstāvjiem juridiskie pakalpojumi netiek sniegti”.

Izvērtējot reklāmas saturu un ņemot vērā Tiesībsarga 2007. gada 25. aprīļa atzinumu šajā lietā, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) konstatēja, ka reklāma neatbilst normatīvo aktu prasībām – pakalpojumi tiek piedāvāti, šķirojot personas pēc aizliegtiem kritērijiem - rases, etniskās izcelsmes un seksuālās orientācijas.

Reklāmas izplatītājs, par kādu saskaņā ar Reklāmas likuma 12. pantu atzīstams D.M.G., nebija tiesīgs izplatīt normatīvo aktu prasībām neatbilstošu reklāmu.

Tā kā reklāmā saskatāmas diskriminācijas pazīmes, bet diskriminācijas aizliegums ir ietverts ārējos normatīvajos aktos, D.M.G. nevarēja nezināt par diskriminācijas aizliegumu reklāmā. Sniedzot reklāmu, reklāmas devējam un izplatītājam, ciktāl tas varēja zināt par attiecīgās reklāmas aizliegumu, jānodrošina, ka nevienas sabiedrības daļas intereses netiktu aizskartas. Tā kā D.M.G. ir pieļāvusi normatīvajos aktos aizliegtas reklāmas izplatīšanu, pārkāpums kvalificējams pēc APK 166.13 panta 2. daļas, kas paredz administratīvo sodu juridiskajām personām līdz LVL 10000.     

Piemērojot sodu un nosakot tā apmēru, PTAC ņēma vērā sekojošo:

-         D.M.G. izdarītais pārkāpums ir nozīmīgs, jo skar demokrātiskai sabiedrībai būtiskas vērtības. Izplatot reklāmu, kurā tiek pausta homoseksuālu cilvēku diskriminācija, sabiedrībā tiek popularizēta negatīva attieksme pret viņiem. Tādējādi ar administratīvo sodu tiek sasniegts leģitīms mērķis – tiek aizstāvētas sabiedrības intereses reklāmas jomā, un sabiedrības ieguvums ir daudz lielāks nekā D.M.G. iespējamais tiesību aizskārums.

-         Reklāma tika publicēta tikai bezmaksas laikraksta D.R. 31. marta numurā, kas tika izplatīts Daugavpilī.

-         Lietas izskatīšanas gaitā nav konstatēti apstākļi, lai nepiemērotu administratīvo sodu vai kas mīkstina vai pastiprina atbildību par administratīvo pārkāpumu.

-         Administratīvais sods tiek piemērots, lai atturētu reklāmas izplatīšanā iesaistītās personas no administratīvā pārkāpuma izdarīšanas, kā arī šādu pārkāpumu atkārtošanas.

Ņemot vērā augstāk minēto, PTAC nolēma piemērot D.M.G. naudas sodu LVL 1500 apmērā.

Administratīvā apgabaltiesa, lēmums lietā Nr. A42608907, Rīgā, 2010.gada 2.jūlijā
http://www.tiesas.lv/files/AL/2010/07_2010/02_07_2010/AL_0207_apg_AA43-0746-10_17.pdf

Pielikumi

Datubāze

No 1. 01.2021 līdz 31.12.2022. datubāze par diskriminācijas un naida runa/naida noziegumu jautājumiem tiek papildināta projektā "Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību - informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība". Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds"

Datubāze par diskriminācijas jautājumiem ir izveidota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs datubāzes saturu pilnībā atbild Latvijas Cilvēktiesību centrs un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.

No 1.09.2015 līdz 30.11.2015 datu bāze tika papildināta ar jaunu sadaļu "Slēgtās iestādes" Atvērtās sabiedrības institūta (OSI-Assistance Foundation) finansētā projekta - "OPCAT ratifikācijas veicināšana Latvijā"


No 1.11.2013 līdz 1.11.2015 datu bāze tiek papildināta ar jaunu sadaļu par naida noziegumu un naida runas jautājumiem Sabiedrības integrācijas fonda atbaltītā projekta "NVO rīcībspējas stiprināšana naida kurināšanas ierobežošanai internetā” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.


2012.gadā (aprīlī, maijā, jūnijā) datu bāze par diskriminācijas jautājumiem papildināta projektā "Atšķīrīgs klients daudzveidīgā Latvijā: stiprinot pretdiskriminācijas kapacitāti"(IF/2010/3.1./01) ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda ietvaros (vadošā iestāde LR Kultūras Ministrija)

 

2011.gadā datu bāze par diskriminācijas jautājumiem tika papildināta projekta „Diskriminācijas gadagrāmata: no likumdošanas līdz tiesu praksei” ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.