LGBT personu saskarsme ar diskrimināciju un naida noziegumiem ES un Horvātijā (2013)

Datubāze par naida runas un naida noziegumu jautājumiem » Ziņojumi, pētījumi, publikācijas » Eiropas pamattiesību aģentūras publikācijas

Gads: 2015 | Ievietošanas datums: Aug. 24, 2015

2010. gadā Eiropas Komisija pieprasīja FRA apkopot salīdzinā- mus datus par visu ES dalībvalstu un Horvātijas LGBT personu pieredzi attiecībā uz diskrimināciju un naida noziegumiem. Tā rezultātā 2012. gadā FRA uzsāka ES LGBT tiešsaistes aptauju, kurā tika saņemtas 93 079 atbildes. Aptauja nodrošināja ievērojamu salīdzināmo datu apjomu, kas ļāva FRA izstrādāt secinājumus un sniegt uz faktiem balstītus ieteikumus. Šie secinājumi un ieteikumi var palīdzēt ES institūcijām un dalībvalstīm noteikt un risināt ar LGBT personu pamattiesību pārkāpšanu saistītus gadījumus ar mērķtiecīgu reakciju tiesiskā un politikas līmenī, lai nodrošinātu šo pamattiesību aizsardzību un īstenošanu.

Pieejams: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2013_lgbt-survey-factsheet_lv.pdf

Datubāze

No 1. 01.2021 līdz 31.12.2022. datubāze par diskriminācijas un naida runa/naida noziegumu jautājumiem tiek papildināta projektā "Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību - informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība". Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds"

Datubāze par diskriminācijas jautājumiem ir izveidota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs datubāzes saturu pilnībā atbild Latvijas Cilvēktiesību centrs un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.

No 1.09.2015 līdz 30.11.2015 datu bāze tika papildināta ar jaunu sadaļu "Slēgtās iestādes" Atvērtās sabiedrības institūta (OSI-Assistance Foundation) finansētā projekta - "OPCAT ratifikācijas veicināšana Latvijā"


No 1.11.2013 līdz 1.11.2015 datu bāze tiek papildināta ar jaunu sadaļu par naida noziegumu un naida runas jautājumiem Sabiedrības integrācijas fonda atbaltītā projekta "NVO rīcībspējas stiprināšana naida kurināšanas ierobežošanai internetā” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.


2012.gadā (aprīlī, maijā, jūnijā) datu bāze par diskriminācijas jautājumiem papildināta projektā "Atšķīrīgs klients daudzveidīgā Latvijā: stiprinot pretdiskriminācijas kapacitāti"(IF/2010/3.1./01) ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda ietvaros (vadošā iestāde LR Kultūras Ministrija)

 

2011.gadā datu bāze par diskriminācijas jautājumiem tika papildināta projekta „Diskriminācijas gadagrāmata: no likumdošanas līdz tiesu praksei” ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.