K u.c., L, M, N u.c., O, P, Q, R, S, T pret Tesco Stores Ltd (2021)

Datubāze par diskriminācijas jautājumiem » Tiesu prakse » Eiropas Savienības tiesas prakse

Gads: 2021 | Ievietošanas datums: jūnijs 29, 2021

(2021., Eiropas Savienības Tiesa)

K u.c., L, M, N u.c., O, P, Q, R, S, T pret Tesco Stores Ltd

Tesco Stores darbinieki vai bijušie darbinieki – gan sievietes, gan vīrieši – (prasītāji pamatlietā), kuri strādā vai strādāja šīs sabiedrības veikalos, iesūdzēja minēto sabiedrību iesniedzējtiesā, Watford Employment Tribunal (Vatfordas Darba lietu tiesa, Apvienotā Karaliste), sākot no 2018. gada februāra, pamatojoties uz to, ka uzņēmumā strādājošās sievietes neesot saņēmušas vienlīdzīgu darba samaksu par vienādu darbu, kas ir pretrunā 2010. gada Likumam par vienlīdzību, kā arī LESD 157. pantam.

Uzskatot, ka izskatāmajā lietā radies jautājums par Eiropas Savienības tiesību interpretāciju, 2019. gada 21.augustā Watford Employment Tribunal (Vatfordas Darba lietu tiesa, Apvienotā Karaliste) lietā K u.c., L, M, N u.c., O, P, Q, R, S, T pret Tesco Stores Ltd, nolēma uzdot Eiropas Savienības Tiesai šādus prejudiciālus jautājumus:

1)      Vai [LESD] 157. pants ir tieši piemērojams prasībās, kas celtas, pamatojoties uz to, ka prasītāji veic vienlīdz vērtīgu darbu kā ar viņiem salīdzināmas personas?

2)      Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir noraidoša, vai viena avota kritērijs, lai veiktu salīdzināmību atbilstoši LESD 157. pantam, atšķiras no vienādas vērtības jautājuma, un – ja tā – vai šādam kritērijam ir tieša iedarbība?

Eiropas Savienības Tiesas spriedums pasludināts 2021. gada 3.jūnijā.[1] Tiesa nosprieda, ka:

1)      Balstoties uz LESD 157.pantu, darba ņēmēju vīriešu un sieviešu diskriminācijas aizliegums attiecas ne tikai uz valsts iestāžu rīcību, bet arī uz visiem līgumiem, kas kolektīvi regulē algotu darbu, kā arī līgumiem starp privātpersonām. Uz LESD 157.panta principu var atsaukties valstu tiesās, jo īpaši diskriminācijas gadījumā, kas tieši izriet no tiesību aktiem vai darba koplīgumiem, kā arī gadījumā, ja darbs ir veikts vienā un tajā pašā valsts vai privātā uzņēmumā vai dienestā. LESD 157.pantā ir noteikts princips, saskaņā ar kuru par vienādu darbu vai darbu, kas ir atzīts par vienādi vērtīgu, ir jāsaņem vienlīdzīgā darba samaksa neatkarīgi no tā, vai to veic vīrietis vai sieviete. Kā arī tiesa nosprieda, ka uz LESD 157. pantu var atsaukties valsts tiesās strīdā kas attiecās uz vienādi vērtīgu darbu, kuru veic dažāda dzimuma darba ņēmēji, kam ir viens un tas pats darba devējs un kas šo darbu veic minētā darba devēja dažādos uzņēmumos, ja minētais darba devējs ir šāds viens avots (angļu val. a single source). Šajā gadījumā tika konstatēts, ka Tesco Stores, darba devējs, ir viens avots, uz kuru ir attiecināmi to darba ņēmēju darba samaksas nosacījumi, kas strādā tās veikalos un izplatīšanas centros, un kura varētu būt atbildīga par iespējamu diskrimināciju. Tādējādi uz pirmo jautājumu ir jāatbild, ka LESD 157. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tam ir tieša iedarbība strīdos starp privātpersonām, kuros ir norādīts uz šajā pantā paredzētā principa, ka darba ņēmēji vīrieši un sievietes par “vienādi vērtīgu darbu” saņem vienlīdzīgu darba samaksu, neievērošanu.

2)      Ņemot vērā uz pirmo jautājumu sniegto atbildi, uz otro jautājumu nav jāatbild.

[1] Eiropas Savienības Tiesa 2021. gada 3.jūnija spriedums par Watford Employment Tribunal (Vatfordas Darba lietu tiesa, Apvienotā Karaliste) lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu lietā K u.c., L, M, N u.c., O, P, Q, R, S, T pret Tesco Stores Ltd (lieta C-624/19), pieejams: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=242024&text=&doclang=LV&pageIndex=0&cid=1971010

Datubāze

No 1. 01.2021 līdz 31.12.2022. datubāze par diskriminācijas un naida runa/naida noziegumu jautājumiem tiek papildināta projektā "Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību - informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība". Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds"

Datubāze par diskriminācijas jautājumiem ir izveidota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs datubāzes saturu pilnībā atbild Latvijas Cilvēktiesību centrs un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.

No 1.09.2015 līdz 30.11.2015 datu bāze tika papildināta ar jaunu sadaļu "Slēgtās iestādes" Atvērtās sabiedrības institūta (OSI-Assistance Foundation) finansētā projekta - "OPCAT ratifikācijas veicināšana Latvijā"


No 1.11.2013 līdz 1.11.2015 datu bāze tiek papildināta ar jaunu sadaļu par naida noziegumu un naida runas jautājumiem Sabiedrības integrācijas fonda atbaltītā projekta "NVO rīcībspējas stiprināšana naida kurināšanas ierobežošanai internetā” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.


2012.gadā (aprīlī, maijā, jūnijā) datu bāze par diskriminācijas jautājumiem papildināta projektā "Atšķīrīgs klients daudzveidīgā Latvijā: stiprinot pretdiskriminācijas kapacitāti"(IF/2010/3.1./01) ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda ietvaros (vadošā iestāde LR Kultūras Ministrija)

 

2011.gadā datu bāze par diskriminācijas jautājumiem tika papildināta projekta „Diskriminācijas gadagrāmata: no likumdošanas līdz tiesu praksei” ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.