Eiropas Kopienu Tiesas 2006. gada 27.aprīļa spriedums lietā C-423/04 Sarah Margareth Richards v. Secretary of State for Work and Pensions. Nediskriminācija

Datubāze par diskriminācijas jautājumiem » Tiesu prakse » Eiropas Kopienu Tiesas prakse

Gads: 2012 | Ievietošanas datums: Feb. 6, 2012

Atteikums piešķirt pensiju transseksuālai personai, kura dzimuma maiņas operācijas rezultātā ir kļuvusi par sievieti, tādā pat vecumā kā sievietēm ir pretējs Kopienas tiesībām. Šāds atteikums ir diskriminējošs un tādēļ pretējs direktīvai par pakāpenisku vienlīdzīgas attieksmes principa pret vīriešiem un sievietēm īstenošanu sociālā nodrošinājuma jautājumos.

Saskaņā ar Lielbritānijas tiesībām redakcijā, kas bija spēkā līdz 2005.gada aprīlim, personas dzimums sociālā nodrošinājuma vajadzībām tika noteikts pamatojoties uz personas dzimšanas apliecību. Savukārt jauna dzimšanas apliecība var tikt izdota tikai tādā gadījumā, ja tajā ir kāda kļūda. Attiecīgi, transseksuālas personas, kurām ir veikta dzimuma maiņas operācija, nevar iegūt jaunu dzimšanas apliecību, kurā būtu norādīts jaunais dzimums.

2005.gada 4.aprīlī Lielbritānijā spēkā stājās Dzimumu atzīšanas akts, kas pie noteiktiem nosacījumiem sniedz transseksuālām personām tiesības saņemt dzimuma atzīšanas sertifikātus. Šāds sertifikāts ļauj personai mainīt dzimumu arī tiesiskā izpratnē un sniedz tiesības vairumā tiesisku attiecību tikt uzskatītai par piederīgu tam dzimumam kāds ir norādīts dzimuma atzīšanas sertifikātā. Sertifikāts saskaņā ar Dzimumu atzīšanas aktu nav piemērojams retroaktīvi.

Atbilstoši Lielbritānijas normatīvajiem aktiem vīriešiem ir tiesības doties pensijā 65 gadu vecumā, bet sievietēm sasniedzot 60 gadu vecumu. Sarah Margaret Richards, piedzimstot 1942.gadā tika reģistrēta kā vīrietis. Šai personai ir diagnosticēta dzimuma disforija un 2001 gadā tai tika veikta dzimuma maiņas operācija. 2002.gadā Richards kundze vērsās kompetentajās valsts iestādēs norādot, ka, viņa vēlētos saņemt vecuma pensiju.

Viņas lūgums tika noraidīts, norādot, ka pieteicējs nav sasniedzis 65 gadu vecumu. Sociālā nodrošinājuma komisārs, kurš saskaņā ar Lielbritānijas tiesībām ir kompetents izskatīt strīdus par sociālā nodrošinājuma jautājumiem, vērsās Kopienu Tiesā, jautājot vai šāds atteikums ir pretrunā ar direktīvu par pakāpenisku vienlīdzīgas attieksmes principa pret vīriešiem un sievietēm īstenošanu sociālā nodrošinājuma jautājumos[1].

Atbildi uz šo jautājumu Tiesa uzsāk norādot, ka tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi neatkarīgi no personas dzimuma ir viena no neatņemamām pamattiesībām. Tiesa turpina secinot, ka tādējādi direktīvā 79/7 paredzētais diskriminācijas aizliegums nevar tikt attiecināts vienīgi uz tādu diskrimināciju, kas pamatojas uz personas piederību vienam vai otram dzimumam, bet ir attiecināms arī uz diskrimināciju dēļ personas dzimuma maiņas.

Turklāt Tiesa secina, ka nevienlīdzīgā attieksme konkrētajā gadījumā rodas tādēļ, ka personas jauniegūtais dzimums netiek tiesiski atzīts. Atšķirībā no sievietēm, kuru dzimums nav iegūts operācijas rezultātā un kuras ir tiesīgas doties pensijā 60 gadu vecumā, Richards kundzei, šādas tiesības tika liegtas. Tādejādi, ņemot vērā to, ka atšķirīgā attieksme pret Richards kundzi pastāv dēļ veida kādā viņa ieguva savu patreizējo dzimumu, šāda atšķirīgā attieksme ir atzīstama par diskrimināciju direktīvas 79/7 izpratnē.

 

[1] Direktīvai par pakāpenisku vienlīdzīgas attieksmes principa pret vīriešiem un sievietēm īstenošanu sociālā nodrošinājuma jautājumos (OV L 6, 10.1.1979).

Datubāze

No 1. 01.2021 līdz 31.12.2022. datubāze par diskriminācijas un naida runa/naida noziegumu jautājumiem tiek papildināta projektā "Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību - informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība". Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds"

Datubāze par diskriminācijas jautājumiem ir izveidota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs datubāzes saturu pilnībā atbild Latvijas Cilvēktiesību centrs un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.

No 1.09.2015 līdz 30.11.2015 datu bāze tika papildināta ar jaunu sadaļu "Slēgtās iestādes" Atvērtās sabiedrības institūta (OSI-Assistance Foundation) finansētā projekta - "OPCAT ratifikācijas veicināšana Latvijā"


No 1.11.2013 līdz 1.11.2015 datu bāze tiek papildināta ar jaunu sadaļu par naida noziegumu un naida runas jautājumiem Sabiedrības integrācijas fonda atbaltītā projekta "NVO rīcībspējas stiprināšana naida kurināšanas ierobežošanai internetā” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.


2012.gadā (aprīlī, maijā, jūnijā) datu bāze par diskriminācijas jautājumiem papildināta projektā "Atšķīrīgs klients daudzveidīgā Latvijā: stiprinot pretdiskriminācijas kapacitāti"(IF/2010/3.1./01) ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda ietvaros (vadošā iestāde LR Kultūras Ministrija)

 

2011.gadā datu bāze par diskriminācijas jautājumiem tika papildināta projekta „Diskriminācijas gadagrāmata: no likumdošanas līdz tiesu praksei” ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.