Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 12.protokols (2000)

Datubāze par diskriminācijas jautājumiem » Likumdošana » Konvencijas

Gads: 2012 | Ievietošanas datums: Feb. 5, 2012

Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 12. protokols (2000)

Eiropas Padomes  dalībvalstis,  kas  parakstījušas  šo protokolu,

 

 Ievērojot pamatprincipu, saskaņā ar kuru visi cilvēki ir vienlīdzīgi likuma priekšā un ir tiesīgi saņemt vienlīdzīgu likuma aizsardzību,

 

 Apņemoties veikt turpmākus pasākumus, lai veicinātu visu cilvēku vienlīdzību, kopīgi īstenojot vispārējo diskriminācijas aizliegumu 1950. gada 4. novembra Romas Cilvēka tiesību aizsardzības  un  pamatbrīvību  konvencijas (turpmāk tekstā "Konvencija") izpratnē,

 

 Apstiprinot, ka nediskriminācijas princips neattur dalībvalstis veikt pasākumus, lai veicinātu pilnīgu un īstenu vienlīdzību, ja šie līdzekļi ir objektīvi un pietiekami attaisnoti,

 

 Vienojas par sekojošo:

 

 1. pants

Vispārējais diskriminācijas aizliegums

 

 1. Jebkuru likumā noteikto tiesību īstenošana tiek nodrošināta bez jebkādas diskriminācijas neatkarīgi no dzimuma, rases, ādas krāsas, valodas, reliģijas, politiskajiem vai citiem uzskatiem, nacionālās vai sociālās izcelsmes, saistības ar kādu nacionālo minoritāti, mantiskā stāvokļa, kārtas vai cita statusa. 

 

2. Valsts institūcijas nevienu nedrīkst diskriminēt, pamatojoties uz pirmajā punktā minētiem iemesliem.

 

 2. pants

Teritoriālā piemērošana

 

 1.  Jebkura valsts Protokola parakstīšanas laikā vai iesniedzot ratifikācijas, pieņemšanas vai  apstiprināšanas instrumentu, ir tiesīga norādīt teritoriju vai teritorijas, attiecībā uz kurām šis Protokols tiek piemērots.

 2. Jebkura valsts jebkurā vēlākā laikā ir tiesīga ar deklarāciju, kas adresēta  Eiropas   Padomes Ģenerālsekretāram, attiecināt šī Protokola piemērošanu attiecībā uz jebkuru citu teritoriju, kas norādīta deklarācijā. Attiecībā uz šādu teritoriju Protokols stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kas seko trīs mēnešu periodam pēc dienas, kurā Ģenerālsekretārs saņēmis šo deklarāciju.

 

3. Jebkura  deklarācija,  kas  iesniegta saskaņā ar diviem iepriekšējiem punktiem, attiecībā  uz  jebkuru teritoriju, kas norādīta šādā deklarācijā, var tikt  atsaukta vai labota ar paziņojumu, kas adresēts Ģenerālsekretāram. Atsaukšana vai labojums stājas spēkā  tā mēneša pirmajā dienā, kas  seko  trīs mēnešu periodam pēc dienas, kurā Ģenerālsekretārs saņēmis šādu paziņojumu.

 

4. Jebkura deklarācija, kas iesniegta saskaņā ar šo pantu tiek uzskatīta par iesniegtu saskaņā ar Konvencijas 56. panta 1. punktu.

 

5. Jebkura valsts, kas ir iesniegusi deklarāciju saskaņā ar šī panta pirmo vai otro punktu, jebkurā laikā pēc tam var paziņot vienas vai vairāku teritoriju vārdā, uz kurām attiecas deklarācija, ka tā atzīst Tiesas kompetenci saņemt petīcijas no indivīdiem, nevalstiskajām organizācijām vai indivīdu grupām saskaņā ar Konvencijas 34. pantu attiecībā uz šī Protokola 1. pantu.

 

 3. pants

Attiecības ar Konvenciju

 

 Starp dalībvalstīm šī Protokola 1. un 2. panta noteikumi tiek uzskatīti kā papildu panti Konvencijai,  un visi Konvencijas noteikumi tiek attiecīgi piemēroti.

 

 4. pants

Parakstīšana un ratifikācija

 

 Šis Protokols ir atvērts parakstīšanai Eiropas Padomes dalībvalstīm, kas parakstījušas  Konvenciju.  Protokolu  ir jāratificē,  jāpieņem  vai jāapstiprina. Eiropas  Padomes  dalībvalsts  nav tiesīga ratificēt, pieņemt vai  apstiprināt   šo   Protokolu,  ja  tā  vienlaicīgi  vai  iepriekš  nav ratificējusi Konvenciju. Ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas instrumenti tiek iesniegti Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram.

 

5. pants

Spēkā stāšanās

 

 1. Šis  Protokols  stājas  spēkā  tā mēneša pirmajā dienā,  kas  seko trīs mēnešu periodam pēc dienas, kurā desmit Eiropas Padomes dalībvalstis ir atzinušas Protokolu par sev saistošu saskaņā ar 4. panta noteikumiem.

 

2. Attiecībā uz jebkuru dalībvalsti, kas atzīst to par sev saistošu vēlāk, Protokols stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kas seko trīs mēnešu periodam pēc dienas, kurā iesniegts ratifikācijas, pieņemšanas  vai  apstiprināšanas  instruments.

 

6. pants

Depozitārija funkcijas

 Eiropas Padomes  Ģenerālsekretārs  informē Eiropas Padomes dalībvalstis par:

 

 a) jebkuru parakstīšanu;

 

 b) jebkura ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas instrumenta iesniegšanu;

 

 c) jebkuru šī Protokola spēkā stāšanās datumu saskaņā ar 2. un 5. pantu;

 

 d)  jebkuru citu aktu, paziņojumu vai iesniegumu attiecībā uz šo Protokolu.

 

 To apliecinot, zemāk parakstījušies, būdami tam attiecīgi pilnvaroti, parakstīja šo Protokolu.

 

 Sastādīts Romā, 2000. gada 4. novembrī, angļu un franču valodā, abiem tekstiem esot vienlīdz autentiskiem, vienā eksemplārā, kas tiek nodots glabāšanā Eiropas Padomes arhīvā. Eiropas Padomes Ģenerālsekretārs izsūta apstiprinātas kopijas ikvienai Eiropas Padomes dalībvalstij.

Datubāze

No 1. 01.2021 līdz 31.12.2022. datubāze par diskriminācijas un naida runa/naida noziegumu jautājumiem tiek papildināta projektā "Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību - informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība". Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds"

Datubāze par diskriminācijas jautājumiem ir izveidota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs datubāzes saturu pilnībā atbild Latvijas Cilvēktiesību centrs un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.

No 1.09.2015 līdz 30.11.2015 datu bāze tika papildināta ar jaunu sadaļu "Slēgtās iestādes" Atvērtās sabiedrības institūta (OSI-Assistance Foundation) finansētā projekta - "OPCAT ratifikācijas veicināšana Latvijā"


No 1.11.2013 līdz 1.11.2015 datu bāze tiek papildināta ar jaunu sadaļu par naida noziegumu un naida runas jautājumiem Sabiedrības integrācijas fonda atbaltītā projekta "NVO rīcībspējas stiprināšana naida kurināšanas ierobežošanai internetā” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.


2012.gadā (aprīlī, maijā, jūnijā) datu bāze par diskriminācijas jautājumiem papildināta projektā "Atšķīrīgs klients daudzveidīgā Latvijā: stiprinot pretdiskriminācijas kapacitāti"(IF/2010/3.1./01) ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda ietvaros (vadošā iestāde LR Kultūras Ministrija)

 

2011.gadā datu bāze par diskriminācijas jautājumiem tika papildināta projekta „Diskriminācijas gadagrāmata: no likumdošanas līdz tiesu praksei” ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.