ANO Spīdzināšanas novēršanas komiteja

Slēgtās iestādes » STARPTAUTISKO ORGANIZĀCIJU ZIŅOJUMI

Gads: 2015 | Ievietošanas datums: Nov. 13, 2015

Latvijas nacionālie ziņojumi par ANO 1984. gada 10. decembra Konvencijas pret spīdzināšanu un citādu cietsirdīgu, necilvēcīgu vai cilvēka cieņu pazemojošu apiešanos un sodīšanu izpildi un ANO Spīdzināšanas novēršanas komitejas (UN CAT) rekomendācijas Latvijai  

Informācija par visiem ziņojumu izskatīšanas cikliem ir pieejama:

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=LVA&Lang=EN

 

UN CAT secinājumi un rekomendācijas (2013)

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fLVA%2fCO%2f3-5&Lang=en

Latvijas papildziņojums (2015)

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/044/86/PDF/G1504486.pdf?OpenElement

  • II cikla nacionālais ziņojums (2005)

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2f38%2fAdd.4&Lang=en

Latvijas atbildes uz UN CAT sarakstu ar jautājumiem par nacionālo ziņojumu (2007)

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fLVA%2fQ%2f2%2fAdd.1&Lang=en

UN CAT secinājumi un rekomendācijas (2007)

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fLVA%2fCO%2f2&Lang=en

UN CAT noslēguma secinājumi un rekomendācijas (2007)

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/LVA/INT_CAT_FUI_LVA_12089_E.pdf

Latvijas papildziņojums (2010)

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/LVA/CAT_C_LVA_CO_2_Add-1_11627_E.pdf

  • I cikla nacionālais ziņojums (2002)

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2f21%2fAdd.4&Lang=en

UN CAT secinājumi un rekomendācijas (2003)

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fCR%2f31%2f3&Lang=en

Latvijas papildziņojums (2004)

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fCR%2f31%2fRESP%2f1&Lang=en

Latvijas papildziņojums (2007)

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fLVA%2fCO%2f1%2fAdd.1&Lang=en

Datubāze

No 1. 01.2021 līdz 31.12.2022. datubāze par diskriminācijas un naida runa/naida noziegumu jautājumiem tiek papildināta projektā "Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību - informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība". Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds"

Datubāze par diskriminācijas jautājumiem ir izveidota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs datubāzes saturu pilnībā atbild Latvijas Cilvēktiesību centrs un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.

No 1.09.2015 līdz 30.11.2015 datu bāze tika papildināta ar jaunu sadaļu "Slēgtās iestādes" Atvērtās sabiedrības institūta (OSI-Assistance Foundation) finansētā projekta - "OPCAT ratifikācijas veicināšana Latvijā"


No 1.11.2013 līdz 1.11.2015 datu bāze tiek papildināta ar jaunu sadaļu par naida noziegumu un naida runas jautājumiem Sabiedrības integrācijas fonda atbaltītā projekta "NVO rīcībspējas stiprināšana naida kurināšanas ierobežošanai internetā” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.


2012.gadā (aprīlī, maijā, jūnijā) datu bāze par diskriminācijas jautājumiem papildināta projektā "Atšķīrīgs klients daudzveidīgā Latvijā: stiprinot pretdiskriminācijas kapacitāti"(IF/2010/3.1./01) ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda ietvaros (vadošā iestāde LR Kultūras Ministrija)

 

2011.gadā datu bāze par diskriminācijas jautājumiem tika papildināta projekta „Diskriminācijas gadagrāmata: no likumdošanas līdz tiesu praksei” ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.