Aizsardzības mehānismi diskriminācijas gadījumos

Datubāze par diskriminācijas jautājumiem » Diskriminācija » Aizsardzības mehānismi diskriminācijas gadījumos

Gads: 2021 | Ievietošanas datums: jūnijs 29, 2021

Strīdu risināšanai diskriminācijas gadījumos tiek izmantota gan tiesāšanās, gan alternatīvi domstarpību risināšanas veidi, piemēram, sarunu vadīšana, mediācija un izlīgums.

Ikvienā diskriminācijas gadījumā cilvēks var vērsties Tiesībsarga birojā, kas ir vienādas attieksmes veicināšanas iestāde, kuras uzdevums ir palīdzēt diskriminācijas upuriem. Sūdzības izskatīšana ir konfidenciāls un bezmaksas process. Tiesībsarga likums nosaka, ka, izskatot pārbaudes lietu, tiek veicināts izlīgums starp strīda pusēm. Ja puses nevar vienoties par izlīgumu, tiesībsargs sniedz atzinumu, kurā dod vērtējumu pārbaudes lietā konstatētajam. Tiesībsarga atzinums nav juridiski saistošs, tam ir rekomendējošs raksturs. Izvēloties tiesībsargu savu interešu aizstāvībai, personai jāņem vērā, ka sūdzības iesniegšana tiesībsargam un pārbaudes lietas ierosināšana neaptur normatīvā akta, tiesas nolēmuma, administratīva vai cita individuāla tiesību akta darbību, kā arī likumā noteikto procesuālo termiņu tecējumu.

Pēc sūdzības izskatīšanas Tiesībsarga ir tiesības, aizstāvot personu tiesības un likumiskās intereses, ar aizskartās personas piekrišanu iesniegt iestādei iesniegumu vai tiesai pieteikumu tādās administratīvajās lietās vai civillietās, kurās prasības būtība ir saistīta ar atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpumu.

Tiesībsarga birojs
Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010
Tālr. (+371) 67686768, fakss 67244074
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
Mājas lapa: www.tiesibsargs.lv

 

Ja notikusi diskriminācija darba tiesiskajās attiecībās, neatkarīgi no tā, vai darba devējs ir valsts vai pašvaldības iestāde, vai privāts uzņēmums, persona var iesniegt sūdzību Valsts darba inspekcijā. Darbinieks var pieprasīt darba devējam izbeigt atšķirīgo attieksmi un prasīt no darba devēja atbilstošu atlīdzību par pieļauto pāridarījumu, ieskaitot atlīdzību par morālo kaitējumu. Valsts darba inspekcija ir tiesīga administratīvi sodīt darba devēju. 

Valsts darbs inspekcija
K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV-1010
Tālr. (+371) 7021704, konsultatīvais tālrunis (+371) 67186522
E-pasts: vdi@vdi.gov.lv
Mājas lapa: www.vdi.gov.lv

 Ja cilvēks uzskata, ka darba attiecībās pret viņu vērsta diskriminācija, viņam ir tiesības vērsties tiesā, prasot atzīt, ka notikusi diskriminācija, kā arī prasīt zaudējumu atlīdzību un atlīdzību par morālo kaitējumu. Šajā gadījumā svarīgi ir rīkoties nekavējoties - saskaņā ar Darba likumu lielākajā daļā diskriminācijas gadījumu var iesniegt prasību tiesā trīs mēnešu laikā. Ja diskriminācija ir notikusi, uzteicot darba līgumu pārbaudes laikā, prasība tiesā ceļama viena mēneša laikā.

 

Par diskriminācijas aizlieguma pārkāpumu reklāmā persona var vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
K.Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013
Tār. (+371) 65452554
E-pasts: ptac@ptac.gov.lv
Mājas lapa: www.ptac.gov.lv

 

Diskriminācijas gadījumos Jūs varat vērsties arī nevalstiskajās organizācijās:

 

Attiecībā uz visiem diskriminācijas pamatiem varat vērsties Latvijas Cilvēktiesību centrā.

Latvijas Cilvēktiesību centrs
Skolas ielā 21(6.st.), Rīga, LV-1010
Tālr. (+371) 67039290
E-pasts: office@humanrights.org.lv
Mājas lapa: www.cilvektiesibas.org.lv
Konsultācijas – pēc iepriekšēja pieraksta.

 

Ja diskriminācija konstatēta darba tiesiskajā attiecībās, varat vērsties Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā. 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Bruņinieku iela 29/31, Rīga, LV-1001
Tālr. (+371) 67270351, 67035960, fakss 67276649
E-pasts: lbas@lbas.lv
Mājas lapa: www.lbas.lv

 

Attiecībā uz diskrimināciju, kas vērsta pret sievietēm (tai skaitā multiplo diskrimināciju), varat vērsties Resursu centrā sievietēm „Marta”.

Resursu centrs sievietēm „Marta”
Brīvības iela 183/2-30, Rīga, LV-1012
Tālr. (+371) 67378539, fakss (+371) 67378538
E-pasts: centrs@marta.lv
Mājas lapa: www.marta.lv
Individuālas konsultācijas klātienē ar iepriekšēju pierakstu

 

Attiecībā uz diskrimināciju, kas vērsta pret cilvēkiem ar invaliditāti, persona var vērsties Invalīdu un viņu draugu apvienībā „Apeirons” un Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijā SUSTENTO

Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons”
K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010
Tālr./fakss (+371) 67299277
E-pasts: info@apeirons.lv
Mājas lapa: www.apeirons.lv

Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO
Antonijas iela 24-6, Rīga, LV-1010
Tālr. (+371) 67590437, fakss (+371) 67802546
E-pasts: sustento@sustento.lv
Mājas lapa: www.sustento.lv

 

Attiecībā uz diskrimināciju, kas vērsta pret cilvēkiem ar psihiskās veselības traucējumiem un intelektuālās attīstības traucējumiem varat vērsties Resursu centrā cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „Zelda”.

Resursu centrā cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „Zelda”
Mārupes iela 4-31, Rīga, LV-1002
Tālr./fakss (+371) 67442828
E-pasts: zelda@zelda.org
Mājas lapa: www.zelda.org.lv
Konsultācijas - ar iepriekšēja pieraksta.

 Attiecībā uz diskrimināciju seksuālās orientācijas dēļ persona var vērsties Lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un viņu draugu apvienībā „Mozaīka”

LGBT un viņu draugu apvienība „Mozaīka”
Tālr. mob. (+371) 28440340
E-pasts: office@mozaika.lv
Mājas lapa: www.mozaika.lv
Konsultācijas – ar iepriekšēju pierakstu

 

Tā kā ne visos gadījumos ir viegli izprast, vai tiešām notikusi diskriminācija, tad, pirms vērsties pēc palīdzības, vēlams piefiksēt šādu informāciju:

Diskriminācijas pamats:

 • rase vai etniskā piederība,
 • invaliditāte,
 • seksuālā orientācija,
 • dzimums,
 • reliģija vai ticība,
 • vecums,
 • cits (kāds?).

Diskriminācijas joma:

 • nodarbinātība un profesionālā apmācība,
 • sociālā drošība,
 • pieeja publiskām precēm un pakalpojumiem,
 • izglītība,
 • cita (kāda?).

Kurš bija diskriminētājs?

Kad tas notika?

Kur tas notika?

Notikušā sīkāks apraksts.

Vai jums ir liecinieki?

Vai jau esat vērsies pēc palīdzības? Kur? Kāds bija rezultāts?

Datubāze

No 1. 01.2021 līdz 31.12.2022. datubāze par diskriminācijas un naida runa/naida noziegumu jautājumiem tiek papildināta projektā "Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību - informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība". Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds"

Datubāze par diskriminācijas jautājumiem ir izveidota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs datubāzes saturu pilnībā atbild Latvijas Cilvēktiesību centrs un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.

No 1.09.2015 līdz 30.11.2015 datu bāze tika papildināta ar jaunu sadaļu "Slēgtās iestādes" Atvērtās sabiedrības institūta (OSI-Assistance Foundation) finansētā projekta - "OPCAT ratifikācijas veicināšana Latvijā"


No 1.11.2013 līdz 1.11.2015 datu bāze tiek papildināta ar jaunu sadaļu par naida noziegumu un naida runas jautājumiem Sabiedrības integrācijas fonda atbaltītā projekta "NVO rīcībspējas stiprināšana naida kurināšanas ierobežošanai internetā” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.


2012.gadā (aprīlī, maijā, jūnijā) datu bāze par diskriminācijas jautājumiem papildināta projektā "Atšķīrīgs klients daudzveidīgā Latvijā: stiprinot pretdiskriminācijas kapacitāti"(IF/2010/3.1./01) ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda ietvaros (vadošā iestāde LR Kultūras Ministrija)

 

2011.gadā datu bāze par diskriminācijas jautājumiem tika papildināta projekta „Diskriminācijas gadagrāmata: no likumdošanas līdz tiesu praksei” ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.