Pētījums: „Datu aizsardzība: atlīdzinājuma gūšanas veidi un to izmantošana”

Latvijas Cilvēktiesību centrs Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (Fundamental Rights Agency, www.fra.europa.eu) uzdevumā veic pētījumu: „Datu aizsardzība: atlīdzinājuma gūšanas veidi un to izmantošana” (Data Protection: Redress mechanisms and their use). Pētījums tiek veikts 16 no 27 Eiropas Savienības dalībvalstīm un ir vienīgais Baltijas valstīs.

Pētījuma mērķis ir noskaidrot galveno iesaistīto pušu (nacionālo datu aizsardzības institūciju, tiesnešu, praktizējošu juristu, kuri sniedz konsultācijas indivīdiem personas datu aizsardzības pārkāpumu gadījumos, sūdzību iesniedzēju, sūdzību neiesniedzēju, u.c.) pieredzi un viedokļus par pašreizējo tiesību aizsardzības līdzekļu efektivitāti. Konkrētāk, pētījums paredz uzzināt dažādu iesaistīto grupu pārstāvju novērtējumu par tiesību aizsardzības līdzekļiem datu aizsardzības jomā. Pētījuma ietvaros paredzētas gan fokusgrupu intervijas, gan individuālas intervijas.

Vienas no pētījuma mērķa grupām, kuras paredzēts intervēt ir:

1) personas, kuras ir izmantojušas kādu atlīdzinājuma gūšanas veidu personas datu aizsardzības jomā, tas ir, tās personas, kuras ir ierosinājušas juridisku procesu (sūdzību iesniedzēji);

2) personas, kuras gatavojās (vēlējās, veica zināmas darbības) izmantot kādu no atlīdzinājuma gūšanas veidiem, jo uzskatīja, ka ir noticis personas datu aizsardzības pārkāpums, taču nolēma neuzsākt juridisku procesu (personas, kuras sūdzību neiesniedza).

Sūdzības iesniedzēji/ personas, kuras neiesniedza sūdzību (vēlamais profils):

  1. Sievietes un vīrieši, vecāki par 18 gadiem;
  2. Iesnieguši prasību pēdējo 3 gadu laikā;
  3. Dažādi atlīdzinājuma gūšanas veidi (tiesā kriminālprocesa, civilprocesa un administratīvā procesa kārtībā /datu valsts inspekcija/alternatīvs strīdu risināšanas veids, izlīguma process);
  4. Datu aizsardzības joma, kurā persona ir saskārusies ar problēmu (īpaši policija/tiesībsargājošās institūcijas, darbība internetā, sociālajos medijos; ja nevar nosegt šīs jomas, tad citas datu aizsardzības jomas);
  5. Svarīgi – dažādi lietu iznākumi (veiksmīgi/neveiksmīgi);
  6. Dzīves vieta (pilsēta/lauki; reģionālā pārstāvniecība; dažādas administratīvās vienības).

Intervijas ilgums ir aptuveni 1 stunda. Intervija tiks veikta tikai ar personas piekrišanu, un tā ir konfidenciāla. Personas vārds un uzvārds netiks minēts projekta gala atskaitēs un/vai nodots trešajām personām. Intervētājs veiks pierakstus un ar personas piekrišanu intervijas tiks ierakstītas diktofonā. Interviju materiāli tiks atšifrēti rakstiski un arī tiks nosūtīti ES Pamattiesību aģentūrai. Sešus mēnešus pēc projekta beigām, interviju materiāli tiks iznīcināti. Par līdzdalību intervijā samaksa netiek sniegta.

Latvijas Cilvēktiesību centrs būs pateicīgs, ja informēsiet potenciālās intervējamās personas par iespēju piedalīties pētījumā un nosūtīsiet tām šo informāciju.

Sīkākai informācijai:

Anhelita Kamenska 67039312, vai angel@humanrights.org.lv

Oпубликованный: 2012-07-19