Ētikas un uzvedības vadlīnijas

Ētikas un uzvedības vadlīnijas 

Rīgā 2018. gada 9. janvārī

1. Vispārīgie noteikumi 

1. Ētikas un uzvedības vadlīniju (Vadlīnijas) mērķis ir noteikt un nostiprināt profesionālās ētikas normas, uzvedības un savstarpējās saskarsmes pamatprincipus Latvijas Cilvēktiesību centra (LCC) darbībā, uzlabojot darba kultūru un veicinot LCC darbinieku likumīgu un godprātīgu darbību.

2. Vadlīnijas ir vienlīdz saistošas visiem LCC darbiniekiem.

3. Situācijās, kas nav minētas Vadlīnijās, darbinieks rīkojas saskaņā ar vispārējām uzvedības normām. 

2. Pamatprincipi 

4. Ikviens LCC darbinieks, pildot savus amata pienākumus, ievēro šādus profesionālās ētikas pamatprincipus:

            4.1. tiesiskums un objektivitāte:

                        4.1.1. Darbinieka rīcība un lēmumi atbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, amata aprakstam un darbinieka darba līguma noteikumiem;

                        4.1.2. Darbinieks darbā izmanto objektīvu informāciju, pamatojoties uz pārbaudītiem faktiem, to godīgu interpretāciju un argumentāciju;

                        4.1.3. Darbinieks savus pienākumus pilda taisnīgi un objektīvi, ievērojot personu vienlīdzību likuma priekšā un neizrādot atšķirīgu attieksmi, īpašu labvēlību vai piešķirot zināmas privilēģijas kādai personai;

                        4.1.4. Darbinieks savā darbībā rīkojas bez personiskās ieinteresētības un nepieļauj personisko interešu konfliktu;

                        4.1.5. Darbinieks nepieļauj prettiesiskas rīcības atbalstīšanu vai slēpšanu;    

            4.2. atbildība un profesionalitāte:

                        4.2.1. Darbinieks savus amata pienākumus pilda ar augstu atbildības sajūtu, uzņemoties atbildību par savu rīcību;

                        4.2.2. Darbinieks savus pienākumus pilda atbilstoši savai profesionālajai kvalifikācijai;

                        4.2.3. Darbinieks pilnveido zināšanas un prasmes arī pēc savas iniciatīvas;

                        4.2.4. Darbinieks informē savus kolēģus par profesionāli aktuālām tēmām un pieredzi, kas varētu būt noderīga arī citiem LCC darbiniekiem;

                        4.2.5. Darbinieks izprot sava amata uzdevumus, ir mērķtiecīgs un uzņēmīgs darba pienākumu apzinīgā izpildē.

            4.3. taisnīgums un godprātība:

                        4.3.1. Darbinieks amata pienākumus pilda godprātīgi, neizmantojot sava amata stāvokļa priekšrocības personīgā labuma gūšanai sev vai kādai citai personai;

                        4.3.2. Darbinieks savu darba laiku izmanto efektīvi un lietderīgi;

                        4.3.3. LCC darbinieku savstarpējās attiecības balstītas uz taisnīgumu un labvēlību, kas nepieļauj diskriminējošu rīcību attiecībā pret citādu rasi vai etnisko piederību, nacionālo vai sociālo izcelsmi, dzimumu, invaliditāti, vecumu, politisko, reliģisko pārliecību,  seksuālo orientāciju, kā arī citiem apstākļiem;

                        4.3.4. Nav pieļaujama citu LCC darbinieku pazemošana, ciniska attieksme vai autoritāra vadības stila piemērošana attiecībā uz kolēģiem;

                        4.3.5. Darbinieks konflikta situācijās rīkojas objektīvi, ir korekts un spēj nošķirt darba profesionālās attiecības no privātajām;

                        4.3.6. Darbinieks ir paškritisks, atzīst pieļautās kļūdas un cenšas tās labot pēc labākās sirdsapziņas, nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar citiem kolēģiem.

       4.4. Atklātība un lojalitāte:

                        4.4.1. Darbinieks ievēro augstus ētikas un morāles principus, strādā komandā un veido godīgu un atklātu savstarpējo komunikāciju;

                        4.4.2. Darbinieks savā profesionālajā darbībā ievēro konfidencialitāti saistībā ar darbības rezultātā saņemto informāciju, neizmanto to savās interesēs un ciena privātumu;

                        4.4.3. Ar profesionālo darbību saistītos publiskajos izteikumos darbinieks pauž LCC viedokli. Savos izteikumos darbinieks ir lojāls pret LCC un tās darbības mērķiem, koleģiālajām attiecībām un korporatīvo kultūru.

        

4.5. profesionālā un lietišķā etiķete:

                        4.5.1. Darbinieks ievēro vispārpieņemtās uzvedības normas kā darba laikā, tā arī ārpus tā, apzinoties, ka katra darbinieka uzvedība un rīcība veido LCC kopējo tēlu sabiedrībā;

                        4.5.2. Darbinieks nelieto vārdus, žestus un mājienus, kas neatbilst lietišķai komunikācijai vai arī var aizskart citu personu cieņu (rupju un cieņu aizskarošu vārdu un žestu lietošana, balss pacelšana, nekorekti izteicieni par kolēģiem, draudu izteikšana u. tml.);

3. Vadlīniju pārkāpšana un citi jautājumi 

5. Vadlīniju normu pārkāpšanas gadījumā LCC direktors izvērtē radušo situāciju, uzklausa puses un pieņem lēmumu par tālāko rīcību.

6. LCC direktors iepazīstina darbiniekus ar Vadlīnijām.

7. Nepieciešamības gadījumā Vadlīnijas tiek pārskatītas.

 

Latvijas Cilvēktiesību centra direktore                                                        A. Kamenska 

О нас