Latvijas Cilvēktiesību centrs uzsāk programmas “PuMPuRS” projekta “Droša skolas vide ikvienam” īstenošanu

Projekta vispārējs mērķis ir skolas sociālās vides uzlabošana, lai veicinātu skolēnu motivāciju turpināt mācību procesu un līdzdarboties gan skolas, gan ārpus skolas aktivitātēs. Labvēlīgas un iekļaujošās vides uzlabošana tiks veicināta caur saliedētības stiprināšanas un aizspriedumu mazināšanas aktivitātēm, veidojot izpratni par to ietekmi uz savstarpējām attiecībām.

Projekta aktivitātes palīdzēs:

-          veidot drošāku vidi dažādiem skolēniem Rīgas 75. vidusskolā

-          mazināt skolēnu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku.

Projektā tiks organizētās 5-6 tikšanās ar skolēniem (30 kontaktstundas) par tēmām, kuras skar stereotipus, aizspriedumus, neiecietību, naida runu un skolēnu savstarpējās attiecības, t.sk. tiks rīkotas diskusijas un izglītojošie pasākumi par sabiedrībā strīdīgajām tēmām, lai novērstu dažādu aizspriedumu un konfliktu veidošanos.  Aktivitātes notiks gan skolas telpās, gan ārpus tām. Visas aktivitātes tiks īstenotas izmantojot neformālās izglītības metodes, tādā veidā, padarot vidi iekļaujošāku un draudzīgāku skolēniem, un veiksmīgāk identificētu jauniešu vajadzības, problēmjautājumus, intereses un radītu brīvu debašu telpu.

Projekta mērķgrupa ir Rīgas 75. vidusskolas 9 – 12 klases skolēni, t.sk. 15 % skolēnu, kas ir pakļauti priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas riskiem.

 

Projekta īstenošanas laiks: 1/10/2019 – 31/03/2019

 

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 «Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai»

Oпубликованный: 2019-10-01