Ziņo par pārkāpumu

Ziņošana par seksuālo izmantošanu un seksuālo vardarbību

Par seksuālo izmantošanu un seksuālo vardarbību no Latvijas Cilvēktiesību centra darbinieku vai brīvprātīgo puses Jūs varat ziņot, rakstot mums uz e-pasta adresi: abuse@humanrights.org.lv. Mēs nopietni uztveram visus ziņojumus un nodrošinām konfidencialitāti un cieņu visā procesā. Jūsu drošība un privātums ir mūsu galvenās prioritātes.

Anonīmās ziņošanas iespēja

Ja vēlaties, Jums ir iespēja iesniegt anonīmu ziņojumu. Jūsu identitāte tiks saglabāta konfidenciāli, un Jūsu ziņojums tiks apstrādāts ar tādu pašu rūpību un uzmanību kā jebkurš cits ziņojums.

Mēs aicinām jūs izteikt savas bažas, ja esat liecinieks vai esat piedzīvojis jebkādu seksuālo ekspluatāciju vai ļaunprātīgu izmantošanu. Kopā mēs varam radīt drošu un atbalstošu vidi ikvienam.
Reporting Sexual Exploitation and Abuse

You can report violation regarding sexual exploitation and abuse committed by staff, volunteers of the Latvian Centre for Human Rights by contacting us via our dedicated email address: abuse@humanrights.org.lv . We take all reports seriously and ensure confidentiality and respect throughout the process. Your safety and privacy are our top priorities.

Anonymous Reporting Option

If you prefer, you have the option to submit an anonymous report. Your identity will be kept confidential, and your report will be handled with the same level of care and attention as any other report.

We encourage you to speak up if you have witnessed or experienced any form of sexual exploitation or abuse. Together, we can create a safe and supportive environment for everyone.

Oпубликованный: 2024-01-01