Janvārī divām Latvijas Cilvēktiesību centra pārstāvētājām personām ir piešķirts bēgļa statuss Latvijā

Janvārī ar tiesas spriedumu bēgļa statuss Latvijā ir piešķirts Jehovas lieciniekam no Krievijas un homoseksuālai personai no Libānas. Abas personas tiesā ir pārstāvējis Latvijas Cilvēktiesību centrs.

Pirmajā lietā, bēgļa statuss tika piešķirts Krievijas Federācijas pilsonim, kurš lūdza patvērumu sakarā ar to, ka Krievijā viņu vajā un draud ar ieslodzījumu reliģiskās pārliecības dēļ.

Pieteicējs jau 25 gadus ir Jehovas liecinieks, 20 gadus kalpojot organizācijā pilnu laiku. 1993.gadā pieteicējs iesaistījās Jehovas liecinieku organizācijā, taču reliģisku iemeslu dēļ tika ieslodzīts Armēnijā, pusotru gadu pavadot kolonijā, jo atteicies dienēt armijā reliģisko uzskatu dēļ. Pēc soda izciešanas pieteicējs pārvācās uz dzīvi Krievijā, kur strādājis pēdējos piecus gadus.

Kopš 2012.gada pret Jehovas liecinieku organizāciju un tās pārstāvjiem Krievijā no valsts varas pārstāvju puses ir sācies spiediens, kas pārvērtās represijās un rezultējās ar Krievijas Augstākās tiesas 2017.gada 20.aprīļa spriedumu, atzīstot organizāciju “Jehovas liecinieki” par ekstrēmistisku.

Bailēs no vajāšanas, pieteicējs bija devies uz Baltkrieviju, tad uz Nīderlandi, kur lūdza patvērumu. Ņemot vērā to, ka pieteicējam bija noformēta Latvijas Republikas vīza, atbildību par viņa patvēruma lietas izskatīšanu uzņēmās Latvijas Republika.

Izskatot patvēruma lietu, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – PMLP) pieņēma lēmumu atteikt piešķirt pieteicējam bēgļa vai alternatīvu statusu Latvijas Republikā, citu argumentu starpā norādot, ka, lai arī ar Krievijas Federācijas Augstākās tiesas spriedumu Jehovas liecinieku pulcēšanās un sludināšana ir atzīta par noziedzīgu nodarījumu un organizācija ir aizliegta, tomēr paši Jehovas liecinieki individuāli var turpināt praktizēt savu ticību. Tāpat PMLP lēmumā tika norādīts, ka pieteicējs Krievijā līdz šim netika apsūdzēts, tiesāts vai sodīts, vai arī pret viņu tika ierosināta krimināllieta saistībā ar piederību Jehovas lieciniekiem. PMLP ieskatā nekas neliecinot, ka pēc atgriešanās Krievijā pieteicēja dzīvība un veselība tiktu viennozīmīgi apdraudēta.

Pārsūdzot minēto PMLP lēmumu, Latvijas Cilvēktiesību centrs, kā pieteicēja pārstāvis, ar atsaucēm uz vairākiem tiesību un informācijas avotiem cita starpā norādīja, ka reliģijas brīvība ietver sevī ne vien brīvību vienatnē, bet arī kopā ar citiem publiski vai privāti paust reliģisko pārliecību, sludinot to, kā arī piedaloties reliģiskajās ceremonijās un rituālos. Uz to brīdi vismaz 8 Jehovas liecinieku ticībai piederīgas personas Krievijā atradās mājas arestā, 28 personas – ieslodzījuma vietās, savukārt vēl 30 personām tika noteikts drošības līdzeklis – pienākums neatstāt pilsētu bez atbildīgo valsts varas pārstāvju atļaujas. Pieejamā informācija liecināja, ka Krievijā tika uzsākti vismaz 56 kriminālprocesi saistībā ar piederību Jehovas liecinieku ticībai, kā arī bija pieejams to personu saraksts, kuri atradās ieslodzījuma vietā. Tāpat tika norādīts uz vairākām pretrunām PMLP lēmumā, piemēram, no vienas puses norādot, ka pēdējo mēnešu laikā Krievijas tiesībsargājošās iestādes ir veikušās vērienīgu kampaņu pret Jehovas lieciniekiem, taču vēlāk apgalvojot, ka personu tiesības praktizēt savu ticību nav ierobežotas un represijas netiekot īstenotas.

Izvērtējot lietas apstākļus, tostarp padziļināti izpētot citu valstu praksi un starptautiskos tiesību un informācijas avotus, Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nams atzina, ka pārsūdzētais lēmums nav tiesisks un pieteicējam ir piešķirams bēgļa statuss.

 

Otrajā lietā, bēgļa statuss tika piešķirts Libānas pilsonim, kurš dzimtenē vajāts savas seksuālās orientācijas dēļ.  Pieteicējs norādījis, ka lūdz patvērumu Latvijā, jo baidās no vajāšanas savas seksuālās orientācijas un reliģisko uzskatu dēļ, kas tiek uzskatīti par nelikumīgiem viņa dzimtenē. Plašāks lietas apstākļu apraksts ir pieejams: https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/preteji-pmlp-tiesa-uzdod-pieskirt-begla-statusu-homoseksualam-libanas-pilsonim.a309283/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links

Latvijas Cilvēktiesību centrs sniedz juridisko palīdzību patvēruma meklētājiem ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos biroja finansētā projekta "“Robežu monitorings un juridiskās palīdzība patvēruma meklētājiem Latvijā” ietvaros. 

Oпубликованный: 2019-02-15