Seminārs „Naida motivēti noziegumi/runa – izaicinājumi Latvijai”

2017. gada 20. decembrī, Latvijas Cilvēktiesību centrs (LCC) sadarbībā ar Valsts policijas koledžu organizēja semināru „Naida motivēti noziegumi/runa – izaicinājumi Latvijai”. Seminārs notika projektā “Cīnoties ar naida noziegumiem. Labo prakšu identificēšana krimināllikumu piemērošanas un notiesāšanas nosacījumiem attiecībā uz naida motivētiem noziegumiem Eiropas Savienībā”.

Semināru atklāja, Valsts policijas koledžas direktors R.Kviesītis uzsverot naida noziegumu jautājumu aktualitāti un svarīgumu. Seminārā ievadā, LCC direktore A.Kamenska iezīmēja naida noziegumu/naida runas jautājumu vēsturi un jaunākās tendences Latvijā un Eiropas Savienībā saistībā ar likumdošanu, šo noziegumu izmeklēšanu, novēršanu un tiesu praksi.

Seminārā tika prezentēti projekta pētījuma rezultāti, kura ietvaros tika intervēti 30 Latvijas tiesneši, prokurori, advokāti un policijas darbinieki. Projekta pētījuma rezultātus, ka arī Valsts policijas vadlīnijas naida noziegumu identificēšanai un izmeklēšanai ir prezentējis Valsts policijas koledžas un RSU lektors  Ē.Treļs.

Semināra otrajā daļā notika diskusija par Latvijas praksi un izaicinājumiem naida motivētu noziegumu identificēšanā un izmeklēšanā, sadarbības iespējām starp nevalstiskajām organizācijām un tiesībsargājošām iestādēm. Diskusijas panelī piedalījās Ģenerālprokuratūras, Valsts policijas, Tiesībsarga, Valsts policijas koledžas un LCC pārstāvji.

Papildus, seminārā Valsts policijas koledžas lektori E. Lipe un A. Lukstraupe iezīmēja dažādus naida noziegumu rašanas un ietekmes aspektus. 

Kopumā seminārā piedalījās 81 dalībnieks no dažādiem Latvijas reģioniem – 6 prokuratūras pārstāvji, 21 Valsts policijas pārstāvis, 6 Valsts policijas koledžas pārstāvji un 44 koledžas kadeti, 2 Tiesībsarga biroja pārstāvji un 2 LCC pārstāvji. 

Seminārs tika organizēts projektā Nr. JUST/2014/RRAC/AG/BEST/6738“Cīnoties ar naida noziegumiem. Labo prakšu identificēšana krimināllikumu piemērošanas un notiesāšanas nosacījumiem attiecībā uz naida motivētiem noziegumiem Eiropas Savienībā”. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Latvijas Cilvēktiesību centra līdzfinansējuma daļu, no kuras tiek segta semināra organizēšana finansē Sabiedrības integrācijas fonds no valsts budžeta līdzekļiem “NVO līdzfinansējuma programmas” ietvaros. 

 

Publicēts: 2017-12-21