Diskriminācijas novēršana Latvijā: no likumdošanas līdz tiesu praksei (2008-2011)

Pārskats par diskriminācijas novēršanas jautājumiem Latvijā no 2008. līdz 2011. gadam turpina Latvijas Cilvēktiesību centra (turpmāk – LCC) iesākto darbu, sekojot likumdošanas, institucionālā ietvara un tiesu prakses attīstībai pretdiskriminācijas jomā. 2007. gadā LCC izdeva pārskatu par attīstību pretdiskriminācijas jomā laika posmā no 2005. līdz 2007. gadam.

Jaunajā pārskatā ir iekļauti pieņemtie grozījumi normatīvajos aktos, informācija par attīstību atsevišķu valsts institūciju darbā diskriminācijas novēršanas jomā, NVO un sociālo partneru lomu, politikas dokumentiem, atsevišķi tiesu spriedumu kopsavilkumi. Pārskata analītiskais materiāls papildināts ar diviem pielikumiem: pretdiskriminācijas normu uzskaitījumu Latvijas normatīvajos aktos un Latvijas atbildēm uz Eiropas Komisijas formālajiem paziņojumiem un argumentētajiem atzinumiem.

 

Materiāls sagatavots projekta „Diskriminācijas gadagrāmata: no likumdošanas līdz tiesu praksei”. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Attachments

Published: 2011-11-15