Daudzveidība Latvijas mācību grāmatās

Multikulturālisms Latvijā vēl aizvien ir samērā jauna parādība. Līdz šim daļēji ārpus ievērības loka bija palikusi ļoti svarīga multikulturālās izglītības dimensija: dažādu etnisko grupu aptveršana un līdzsvarota pārstāvniecība, atzīstot to vienlīdzīgās tiesības ne tikai uz izglītību, bet arī uz izglītības saturu.

Ņemot vērā, ka mācību grāmatas ir viens no svarīgākajiem izglītības satura komponentiem, kā arī to, ka līdz šim Latvijā nav veikta plaša un visaptveroša mācību grāmatu analīze, kas izvērtētu, kā tās atspoguļo sabiedrības daudzveidību, tika veikts pētījums “Daudzveidība Latvijas mācību grāmatās”.

Pētījuma mērķis bija izvērtēt:

  • kā mācību grāmatas atspoguļo multietniskajam skolēnu sastāvam atbilstīgo sabiedrību un sociālo vidi, kurā skolēni dzīvo ikdienā. 
  • vai mācību grāmatas piešķir daudzveidībai pozitīvo vērtību – kā uz to vedina aizvien daudzveidīgākā Eiropas Savienība un Savienotās Valstis
  • vai „citādo” – vienalga, tradicionālo etnisko grupu (vairākuma un mazākumtautību), jaunpienācēju vai ārpus Eiropas Savienības dzīvojošo - atspoguļojums ir brīvs no aizspriedumiem un etniskiem stereotipiem

Atbildes uz šiem jautājumiem tika meklētas 1.-9. klašu mācību grāmatu izlasē (pavisam kopā 81), kas izdotas Latvijā gan latviešu, gan krievu valodās. Tika veikta kvalitatīvā (diskursīvā) un kvantitatīvā (saturiskā) teksta un ilustrāciju analīze.

Attachments

Published: 2004-11-16