Projekts „Soļi uz brīvību”

2010.gadā LCC sadarbībā ar ANO Komisariātu Bēgļu jautājumos (UNHCR) un vairākām nevalstiskajām organizācijām (NVO) no Centrālās un Austrumeiropas valstīm uzsāka projektu „Soļi uz brīvību. Patvēruma meklētāju aizturēšanas monitorings un alternatīvu aizturēšanai vecināšana Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Slovākijā un Čehijā”. Projektu finansiāli atbalsta Eiropas Bēgļu fonds (Brisele).

Projekta vispārējais mērķis ir izvērtēt Eiropas Savienības (ES) likumdošanas un starptautisko standartu īstenošanu patvēruma meklētāju aizturēšanas jomā un veicināt alternatīvas aizturēšanai vairākās Centrālās un Austrumeiropas valstīs, kuras uzņem patvēruma meklētājus no austrumu robežas. 

Projektu finansiāli atbalsta Eiropas Bēgļu fonds (Brisele)

http://ec.europa.eu/home-affairs/funding/refugee/funding_refugee_en.htm

Projekta partneri:

Latvijas Cilvēktiesību centrs (vadošā organizācija)

Lietuvas Sarkanais Krusts Lietuvā

Jaan Tõnissoni Institūts Igaunijā

Cilvēktiesību līga (League for Human Rights) Slovākijā

Organizācija Juridiskajai palīdzībai bēgļiem OPU-Prague Čehijā

UNHCR Baltijas valstu un Ziemeļvalstu reģionālais birojs Stokholmā

Projekta realizācijas laiks: 1.07.2010 - 31.12.2011.

1. Veikt patvēruma meklētāju aizturēšanu regulējošo ES normu un starptautisko standartu īstenošanas salīdzinošo analīzi;

2. Izstrādāt alternatīvu aizturēšanai piemērotākos modeļus un valstu stratēģijas to ieviešanas veicināšanai;

3. Veicināt informācijas apmaiņu un sadarbību starp projektā iesaistītajām NVO un citām organizācijām, ieskaitot valsts iestādes, NVO, UNHCR, ES un Eiropas Padomi;

4. Izveidot NVO reģionālo sadarbības tīklu ar mērķi turpināt cilvēktiesību monitoringu patvēruma meklētāju aizturēšanas jomā un ieteikumu sniegšanu ES institūcijām;

5. Veicināt izpratni Eiropas līmenī par nepieciešamību attīstīt kopēju patvēruma meklētāju aizturēšanas pamatu interpretāciju, kā arī kopējus standartus aizturēšanas apstākļu un alternatīvu aizturēšanas jomā.

Projekta mērķa grupas

Valsts līmenī: Valsts Robežsardze, patvēruma politikas veidošanā un īstenošanā iesaistītās valsts iestādes, tiesneši, juristi, NVO, parlamenta deputāti un valdība.

Eiropas līmenī: Eiropas Komisija, ES Pamattiesību aģentūra, Eiropas Patvēruma atbalsta birojs, Eiropas Padome, UNHCR, NVO un juristu organizācijas, kuras nodarbojas ar patvēruma meklētāju aizturēšanas jautājumiem Ziemeļeiropas, Centrālās un Austrumeiropas valstīs.

Aktivitātes

1.Monitoringa vizītes patvēruma meklētāju aizturēšanas un izmitināšanas vietās, lai novērtētu patvēruma meklētāju situāciju un alternatīvu aizturēšanai pieejamību

2.Mācību vizīte Zviedrijā ar partnerorganizāciju un valsts iestāžu pārstāvju piedalīšanos

3. Starptautisks seminārs un mācību vizīte Lietuvā, kur piedalīsies projektā iesaistīto valstu pārstāvji no NVO un valsts iestādēm

4.Mācību semināri valsts iestāžu un NVO pārstāvjiem ar UNHCR ekspertu piedalīšanos par patvēruma meklētāju aizturēšanas un alternatīvu aizturēšanai jautājumiem

5. Nacionālie ziņojumi ar rekomendācijām valsts iestādēm un Eiropas organizācijām

6. Salīdzinošais ziņojums ar rekomendācijām valsts iestādēm un Eiropas organizācijām

7. Nacionālie īsie ziņojumi ar galvenajiem secinājumiem un ieteikumiem no salīdzinošā ziņojuma

8. Starptautiska konference Rīgā, kurā tiks prezentēti projekta ziņojumi

9. Politikas ietekmēšanas stratēģijas izstrāde, lai veicinātu projekta rezultātu ilgtspēju

 

Published: 2010-11-10