Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā: stiprinot pretdiskriminācijas kapacitāti

Projekta mērķis ir izveidot mehānismu, kas nodrošinātu ilgtspējīgu, metodiski vienotu, pārmantojamu apmācības sistēmu palīdzošo profesiju speciālistiem par kultūru dažādības un pret-diskriminācijas jautājumiem, tādējādi ceļot šo mērķa grupu kā pakalpojumu sniedzēju kompetenci, uzlabojot pakalpojumu sniegšanas procesa kvalitāti un nodrošinot trešo valstu valstspiederīgajiem kvalitatīvus un pieejamus pakalpojumus.

Projekts paredz pilnveidot un īstenot apmācību kursu ciklu „Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā” kultūru dažādības un pret-diskriminācijas jomā valsts iestāžu, kuru kompetencē atrodas diskriminācijas sūdzību izskatīšana, un arodbiedrību pārstāvjiem, ar mērķi celt šo pakalpojumu sniedzēju kompetenci un prasmes, nodrošinot pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem. Projekta ietvaros tiks sagatavota tiesu prakses analīze diskriminācijas lietās, iztulkots viens Eiropas Cilvēktiesību tiesas vai Eiropas Kopienu tiesas spriedums diskriminācijas lietā, atkārtoti izdots pārskats „Diskriminācijas novēršana Latvijā: no likumdošanas līdz tiesu praksei” un saturiski papildināta LCC mājas lapā izveidotā Pretdiskriminācijas datu bāze.

Projekta ilgums no 2012. gada 16. aprīļa līdz 2012. gada 30. jūnijam.

 

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Latvijas Cilvēktiesību centrs". 

Projekta „Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā: stiprinot pretdiskriminācijas kapacitāti” īstenošana (granta līgums Nr. IF/2010/3.1./01) tiek līdzfinansēts 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Informācija par projektā „Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā: stiprinot pretdiskriminācijas kapacitāti” (Nr.IF/2010/3.1./01) paveikto no 2012.gada 16. aprīļa līdz 2012.gada 30. aprīlim:

 • Sagatavoti rīkojumi par pienākumu veikšanu projektā;
 • Uzsākts darbs pie apmācību kursa „Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā” papildināšanas;
 • Saplānoti apmācību kursu „Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā” datumi un vieta, izsūtīti ielūgumi mērķa grupu atbildīgajām institūcijām. Daļēji sagatavotas prezentācijas un praktiskie darbi;
 • Uzsākts darbs pie Latvijas tiesu spriedumu diskriminācijas lietās atlases un analīzes.
 • Notikusi projekta darbinieku ikmēneša tikšanās.

Informācija par projektā „Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā: stiprinot pretdiskriminācijas kapacitāti” (Nr. IF/2010/3.1./01) paveikto no 2012. gada 1. maija līdz 2012. gada 31. maijam:

 • Turpinās darbs pie apmācību kursa saturiskās un metodoloģiskās papildināšanas,
 • Sagatavotas prezentācijas un praktiski darbi apmācību kursa novadīšanai;
 • Novadīti divi trīs dienu apmācību kursi (30 st.): arodbiedrību pārstāvjiem 15., 22., un 29. maijā (kopā kursu apmeklēja 24 dalībnieki); valsts iestāžu, kuru kompetencē atrodas pret-diskriminācijas politikas īstenošana un diskriminācijas sūdzību izskatīšana, darbiniekiem 17., 24. un 31. maijā (kopā 23 dalībnieki).
 • Turpinās darbs pie Latvijas tiesu spriedumu diskriminācijas lietās analīzes un apkopojuma gatavošanas.
 • Papildināta pret-diskriminācijas datu bāze LCC mājas lapā.

Informācija par projektā „Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā: stiprinot pretdiskriminācijas kapacitāti” (Nr. IF/2010/3.1./01) paveikto no 2012. gada 1. jūnija līdz 2012. gada 30. jūnijam:

 • Turpinās darbs pie apmācību kursa saturiskās un metodoloģiskās papildināšanas,
 • Pabeigta Latvijas tiesu spriedumu diskriminācijas lietās analīze un sagatavots apkopojums Tiesas spriedumi diskriminācijas lietās (2004-2012).
 • Latviešu valodā iztulkots Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums lietā Opuz pret Turciju.
 • Papildināta pret-diskriminācijas datu bāze LCC mājas lapā.

Published: 2012-04-20