Projekta „Juridiskās palīdzības nodrošināšana patvēruma meklētājiem Latvijā 2013.-2015.gadā” rezultātu apkopojums

No 2013.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 30.jūnijam, Latvijas Cilvēktiesību centrs (LCC)  ir īstenojis Eiropas Bēgļu fonda projektu „Juridiskās palīdzības nodrošināšana  patvēruma meklētājiem Latvijā 2013.-2015.gadā”.  

Projekta ietvaros juridiskā palīdzība tika sniegta patvēruma meklētājiem, kuriem ir augsts risks saskarties ar vajāšanu atbilstoši Patvēruma likumā noteiktajiem kritērijiem vai smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem savas izcelsmes valstī un mazaizsargātajām grupām (nepilngadīgie, nepilngadīgie bez pavadības, invalīdi, veci cilvēki, grūtnieces, vientuļi vecāki ar mazgadīgiem bērniem un personas, kas pārcietušas spīdzināšanu, izvarošanu vai cita veida nopietnu psiholoģisku, fizisku vai seksuālu vardarbību). Laikā no 2013. gada jūlija līdz 2015. gada jūnijam LCC pēc palīdzības vērsās 107 patvēruma meklētāji, ieskaitot ģimenes locekļus. Atbilstoši projektā izvirzītajiem kritērijiem, juridiskā palīdzība minētajā laika posmā tika sniegta 41 patvēruma meklētājiem. 

Zemāk ir iespējams iepazīties ar projekta rezultātu apkopojumu. 

Informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild biedrība „Latvijas Cilvēktiesību centrs”, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.

Attachments

Published: 2015-06-30