Latvijas Cilvēktiesību centrs kļuvis par ECRE (Eiropadome bēgļu un izsūtīto personu jautājumos) dalīborganizāciju.

Eiropadome bēgļu un izsūtīto personu jautājumos (turpmāk – ECRE) ir apvienība, kurā ietilpst 101 nevalstiskā organizācija no 41 Eiropas valsts un kuras pirmsākumi meklējami 1974. gadā. https://www.ecre.org/our-work/ 

ECRE misija ir aizsargāt un veicināt bēgļu, patvēruma meklētāju un citu piespiedu kārtā pārvietotu personu tiesības Eiropā un Eiropas ārpolitikā. ECRE sastāvā ir ne vien starptautiskās nevalstiskās organizācijas, bet arī vietējā mēroga NVO, kas vēlas sniegt ieguldījumu bēgļu, patvēruma meklētāju un citu piespiedu kārtā pārvietotu personu tiesību attīstībā.

ECRE dalīborganizāciju ikdienā ietilpst iesaiste pārvietošanas procedūrās no konflikta zonām un citām personai bīstamām zonām, tā arī ierašanās Eiropā, ilgtermiņa integrācijas jautājumi, tostarp humānā palīdzība, sociālo pakalpojumu sniegšana, juridiskā palīdzība, pārstāvība un atbalsts tiesvedībās, bēgļu, patvēruma meklētāju un citu piespiedu kārtā pārvietotu personu tiesības Eiropā situācijas uzraudzībai nacionālā un starptautiskā līmenī, kā arī kampaņas, veicinot sabiedrības izpratni.

ECRE juridiskais atbalsts un stratēģiskā tiesvedība patvēruma procedūras ietvaros ir vērsta uz to, lai atbalstītu patvēruma meklētājus un bēgļus, lai tie varētu īstenot savas tiesības ar tiesvedību palīdzību, kā arī panākt būtiskās juridiskās izmaiņas tiesvedības procesos. Juridiskais atbalsts ietver konsultācijas, apmācības un tīklu veidošanu patvēruma jomas juristiem. ECRE koordinē ELENA juridiskā atbalsta tīklu ar nacionālajiem koordinatoriem 38 Eiropas valstīs. Turklāt šajās valstīs ir vairāk nekā 500 patvēruma jomas juristu, kuriem nav citu atbalsta avotu.

Katru gadu juristi sagatavo vairāk nekā 100 atbildes uz attiecīgās personu grupas juridiskā rakstura jautājumiem, pielietojot tostarp judikatūras atziņas, tiesību normu interpretāciju un argumentāciju.

Eiropas Patvēruma datu bāze (EDAL) ir tiešsaistes datubāze, kurā apkopoti patvēruma lietu kopsavilkumi no 22 Eiropas valstu tiesām, Eiropas Savienības tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas. EDAL ir guvusi novērtējumu visā Eiropā, ņemot vērā, ka uz šo resursu nereti atsaucas tiesas un juristi visā Eiropas Savienībā un ne tikai. ECRE iknedēļas juridiskie jaunumi (EWLU) tiek izplatīti 3300 abonementiem, nodrošinot tos ar aktuālo informāciju par patvēruma tiesību jomā.

Stratēģisko tiesvedību ietvaros tiek identificētas un atbalstītas juridiskās lietas, kas var radīt ievērojamas juridiskās izmaiņas vietējā līmenī un ne tikai. ECRE prioritātes juridiskās palīdzības jomā ir: piekļuve patvēruma procedūrām, aizturēšanas procedūras, uzņemšanas nosacījumi, Dublinas sistēma un ģimenes atkalapvienošanās. ECRE tieši iesaistās pirmstiesas un tiesas procesos, spriedumu izpildes procesos, kā arī norādījumi un ieteikumi juristiem par specifiskiem aspektiem patvēruma procedūrā.

ECRE juridiskā un politikas izpētes grupa sniedz pamatotu un autoritatīvu ES patvēruma tiesību analīzi, īpašu uzmanību pievēršot kopējās Eiropas patvēruma sistēmas (KEPS) īstenošanai un reformai. Tās galvenais mērķis ir nodrošināt, lai KEPS tiesiskais regulējums būtu atbilstošs augstākajiem cilvēktiesību standartiem.

Tā arī ECRE analizē un sniedz detalizētus ieteikumus Eiropas Savienības tiesību aktu – regulu un direktīvu uzlabošanai, kā arī cieši sadarbojas ar Eiropas Patvēruma atbalsta biroju, Eiropas Savienības Patvēruma aģentūru un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru, lai atbalstītu un veicinātu patvēruma procesu uzlabošanos, kā arī uz starptautiskajiem standartiem atbilstošu robežu pārvaldību. ECRE ieteikumos tiek analizēts valsts tiesiskais regulējums un prakse, novērtējot to atbilstību Eiropas Savienības un starptautiskajiem cilvēktiesību normatīvi tiesiskajam regulējumam.

Tā arī ECRE nodrošina un vada Patvēruma informācijas datubāzi (AIDA), kas sniedz detalizētu informāciju par patvēruma sistēmu analīzi 23 valstu starpā. Izmantojot AIDA, ECRE sniedz aktuālu informāciju par patvēruma procedūrām, uzņemšanas nosacījumiem, aizturēšanu un starptautisko aizsardzību Eiropas valstīs. AIDA datubāze sastāv no detalizētiem valstu ziņojumiem, salīdzinošiem ziņojumiem, kā arī juridiskiem atzinumiem, kuros sniegta koncentrēta analīze par galvenajiem patvēruma tiesību un politikas jautājumiem.

Tāpat ECRE veido sarunas par valdības politiku un praksi, kas ietekmē bēgļu tiesības Eiropā, kā arī par tām Eiropas ārējām darbībām, kas ietekmē bēgļu tiesības ārpus Eiropas. ECRE ar ieteikumiem un rekomendācijām vēršas pie Eiropas Savienības patvēruma politikas veidotājiem Briselē un dalībvalstīs, lai rosinātu pozitīvas pārmaiņas patvēruma jomā.

Published: 2019-02-15