Latvijas Cilvēktiesību centra veiktā interneta portālos publicētā satura un komentāru monitoringa pirmā posma rezultāti

Laika posmā no 2014. gada 1. jūlija līdz 31. oktobrim Latvijas Cilvēktiesību centrs veica interneta ziņu portālos, laikrakstu un žurnālu interneta versijās un sociālajos tīklos publicētā satura un komentāru monitoringa pirmo posmu, kā arī izskatīja saņemtās sūdzības. Tā mērķis ir identificēt naidīgu saturu interneta vietnēs, ziņot par šādu saturu un pārbaudīt, cik efektīvas ir dažādas ziņošanas metodes. Monitorings tiek veikts projekta „NVO rīcībspējas stiprināšana naida kurināšanas ierobežošanai internetā” ietvaros.

Monitoringa ietvaros tiek vērtēta interneta satura atbilstība gan portālu lietošanas noteikumiem, gan arī Latvijas normatīvajiem aktiem (gk., Krimināllikuma 78. pantam un 150. pantam).

Uzmanība tiek pievērsta saturam, kurā pausti:

-         publiski aicinājumi uz vardarbību, naidu, diskrimināciju;

-         publiska goda aizskaršana vai neslavas celšana;

-         draudu izteikšana pret personu vai personu grupu, sakarā ar to rasi, ādas krāsu, valodu, reliģiju, pilsonību, nacionālo vai etnisko izcelsmi, dzimumu, seksuālo orientāciju, invaliditāti, u.c.;

-         ar rasistisku nolūku un publiska tādas ideoloģijas paušana, kas sludina pārākumu vai noniecina vai nomelno kādu personu grupu sakarā ar to rasi, ādas krāsu, valodu, reliģiju, pilsonību, nacionālo vai etnisko izcelsmi.

Monitoringa laikā tiek izmantotas gan interneta portālu radītās ziņošanas iespējas, gan arī atsevišķos gadījumos - nosūtītas vēstules portālu redakcijām.

Monitoringa pirmā posma rezultāti un secinājumi:

-         Monitoringa ietvaros ziņots par 126 naidīga satura materiāliem, t.sk. komentāriem.

-         No ziņoto materiālu un komentāru kopskaita dzēsti 63%. Tāpat atsevišķos gadījumos bloķēti lietotāji un IP adreses, no kurām sistemātiski publicēts naidīgs saturs.

-         Galvenās grupas pret kurām vērsti naidīgie materiāli un komentāri bija cilvēki ar tumšu ādas krāsu, latvieši, krievi, ebreji, kā arī seksuālās minoritātes.

-         Monitoringa ietvaros konstatēts, ka atsevišķiem interneta ziņu portāliem un laikrakstu interneta versijām, kuri sniedz aktuālo informāciju par notikumiem Latvijā un pasaulē, nav izstrādāti skaidri un visaptveroši komentēšanas noteikumi, norādot uz to, kāds saturs komentāros ir aizliegts, un nosakot portālu tiesības dzēst materiālu un komentārus pārkāpumu gadījumos. Šādu noteikumu izstrāde un publicēšana, t.sk. norādot uz atbildību, kas paredzēta par naidu kurinošiem komentāriem Krimināllikumā, būtu uzskatāma par preventīviem pasākumiem, kas dotu iespēju interneta lietotājam apzināties savas tiesības un atbildību pārkāpuma gadījumā.

-         Monitoringa ietvaros konstatēts, ka vairākos interneta portālos pie komentāriem nav izstrādāta īpaša poga, kas paredzēta ziņošanai redakcijai par lietošanas noteikumiem neatbilstošiem komentāriem. Līdz ar to vienīgā iespēja kā panākt šādu komentāru dzēšanu ir e-pasta vēstules sūtīšana redakcijai. Tomēr kā liecina LCC prakse, tikai atsevišķos gadījumos redakcijas uz šādiem lūgumiem atbild un naidīgo saturu dzēš. Tāpat šāda prakse ievērojami apgrūtina ziņošanas iespēju, jo prasa gan laiku, gan gatavību naidīgos komentārus saglabāt un nosūtīt. Līdz ar to par naidīgiem komentāriem visbiežāk netiek ziņots un tie turpina atrasties interneta vietnē.

-         Monitorings apliecināja, ka savlaicīgu portālu reaģēšanu uz naidu izraisošiem komentāriem var ietekmēt raksta saturs, komentāru skaits un diennakts laiks. Līdz ar to atsevišķos gadījumos, nespējot reaģēt uz lielo komentāru skaitu, portāli liedz komentēšanas iespēju vai nodrošina to tikai reģistrētiem lietotājiem.

2014. gada 25. septembrī pieņemtie grozījumi Krimināllikuma 150. pantā „Sociālā naida un nesaticības izraisīšana” paredz kriminālatbildību par darbību, kas vērsta uz naida vai nesaticības izraisīšanu personas piederības kādai sociālai grupai dēļ. Sods, kas paredzēts par šāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, izmantojot datoru, ir brīvības atņemšana, piespiedu darbs vai naudas sods. Līdz ar to turpmāk pie atbildības varēs saukt ne tikai tos interneta lietotājus, kuru darbība vērsta uz nacionālā, etniskā un rasu naida izraisīšanu, bet arī tos, kuru darbība vērsta uz naida vai nesaticības izraisīšanu dzimuma, vecuma, invaliditātes vai jebkuru citu pazīmju dēļ. Tas nozīmē, ka interneta portālu īpašniekiem un moderatoriem turpmāk būs jāpievērš vērība aizvien plašākam komentāru lokam.

Plašākai informācijai: 670939290 vai office@humanrights.org.lv

Projekts tiek īstenots Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda apakšprogrammas „NVO projektu programma” ietvaros.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā: http://www.sif.lv/. EEZ Finanšu instrumenta mājas lapās  http://www.eeagrants.lv/ (latviešu valodā) un www.eeagrants.org

 

Published: 2014-12-10