Biedri

Par biedrības biedru var kļūt ikviena rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kas ir ieinteresēta biedrības sekmīgā darbībā un noteikto mērķu sasniegšanā.

Lai kļūtu par biedrības biedru, personai jāiesniedz pieteikums padomei.

 Padome var lūgt pieteicēju sniegt papildu informāciju par sevi, kā arī aizpildītpieteikuma anketu.

 Padomei pieteikums jāizskata tuvākās sēdes laikā. Padomelēmumupieņem, atklāti balsojot. Aizklātā balsošana notiek tikai tad, ja to pieprasa vismaz divi padomes locekļi.

 Ja padome noraida pieteikumu, šo lēmumu pieteicējs var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteikumu, pieteicējs nav uzņemts par biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotupieteikumune agrāk kā pēc gada termiņa notecēšanas, skaitot no biedru sapulceslēmumapieņemšanas dienas.

 Ja padome vai biedru sapulce ir pieņēmusilēmumuuzņemt pieteicēju par biedrības biedru, jaunajam biedram ir jāsamaksā iestāšanās maksa biedru sapulces noteiktajā apmērā un kārtībā.

Biedru var izslēgt no biedrības, pamatojoties uz padomeslēmumu, par šādiem pārkāpumiem:

  • rupjšstatūtupārkāpums;
  • nesamaksāta iestāšanās vai biedra nauda vairāk kā vienas biedra naudas apmērā pēc diviem rakstiskiem atgādinājumiem;
  • savu pienākumu un uzņemto saistību neizpilde;
  • rīcību, kas grauj biedrības reputāciju sabiedrībā;
  • rīcību, kas ir klajā pretrunā ar biedrības statūtos noteikto mērķi vai padomes apstiprināto darbības stratēģiju;
  • ja biedrs zaudējis organizācijas uzticību.

Jautājumu par biedra izslēgšanu padome izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis padomeslēmumapieņemšanai. Padomei motivēts lēmum spar biedra izslēgšanu jāpaziņo izslēgtajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

Padomes lēmumu par biedra izslēgšanu var apstrīdēt biedru sapulcē.

About Us