Projekti

Juridiskās palīdzības saņemšanas iespēju paplašināšana patvēruma meklētājiem Latvijā

Juridiskās palīdzības saņemšanas iespēju paplašināšana patvēruma meklētājiem Latvijā

Projektā ir ieplānota juridiskās palīdzības pakalpojumu (intervijas ar patvēruma meklētajiem, mutiskas un rakstiskas konsultācijas uz vietas, vizītes uz patvēruma meklētāju aizturēšanas un izmitināšanas vietām, pārstāvniecība tiesā, apelācijas sūdzību sagatavošana, pieteikumu sagatavošana tiesām, citu iesniegumu un lūgumu vēstuļu sagatavošana, pārstāvniecība patvēruma intervijās) sniegšana no 30 līdz 40 patvēruma meklētājiem.

Publicēts : 2011-11-07 Lasīt vairāk...

Diskriminācijas gadagrāmata: no likumdošanas līdz tiesu praksei

Diskriminācijas gadagrāmata: no likumdošanas līdz tiesu praksei

Latvijas Cilvēktiesību centrs kopš 2011. gada 1. jūnija uzsākusi īstenot projektu „Diskriminācijas gadagrāmata: no likumdošanas līdz tiesu praksei”. Projekta mērķis ir veicināt valsts un pašvaldību institūciju, nevalstisko organizāciju un plašākas sabiedrība izpratni par pret-diskriminācijas tiesību normām un aizsardzības mehānismiem, kā arī veicināt datu un informācijas plašāku pieejamību dažādām mērķa grupām.

Publicēts : 2011-06-01 Lasīt vairāk...

AMITIE

AMITIE

„Migrācijas, attīstības un cilvēktiesību jautājumu izpratnes veicināšana, iesaistot vietējās pašvaldības” (Awareness on MIgration, developmenT and human rIghts trough local partnErships – AMITIE) ir projekts, kura mērķis ir veicināt lielāku sabiedrības atbalstu un palielināt ES pilsoņu izpratni un uzticību tādiem savstarpēji saistītiem aspektiem kā migrācija, cilvēktiesības un attīstība.  

Publicēts : 2011-03-15 Lasīt vairāk...

Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā II

Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā II

Biedrība "Latvijas Cilvēktiesību centrs" kopš 2011. gada 7. marta uzsākusi īstenot projektu "Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā II". Projekts ir 2010. gadā īstenotā projekta „Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā” turpinājums. Tā mērķis ir izveidot mehānismu, kas nodrošinātu ilgtspējīgu, metodiski vienotu, pārmantojamu apmācības sistēmu valsts un pašvaldību iestāžu, sociālajiem, medicīnas un policijas darbiniekiem, kā arī NVO, t.sk. arodbiedrību, pārstāvjiem par kultūru dažādības un pret-diskriminācijas jautājumiem, tādējādi ceļot šo mērķa grupu kā pakalpojumu sniedzēju kompetenci, uzlabojot pakalpojumu sniegšanas procesa kvalitāti un nodrošinot trešo valstu valstspiederīgajiem kvalitatīvus un pieejamus pakalpojumus.

Publicēts : 2011-03-10 Lasīt vairāk...