Eiropas Pamattiesību aģentūras ziņojumi par COVID-19 ietekmi uz pamattiesībām - Coronavirus pandemic in the EU - Fundamental Rights Implications

Kopš pandēmijas sākuma Eiropas Pamattiesību aģentūra (FRA) īpaši seko visu ES valstu ieviestajiem pasākumiem pandēmijas ierobežošanai un kādā veidā tie ietekmē pamattiesības. Ir pieejams gan kopējais ziņojums, gan katras ES dalībvalsts, tostarp Latvijas, ziņojumi. Latvijas ziņojumus sastāda Latvijas Cilvēktiesību centrs.

Ceturtais Eiropas Pamattiesību aģentūras ziņojums par COVID-19 ietekmi uz pamattiesībām (uz 2020.gada 30.jūniju)

Ziņojumā ir uzsvērts, ka apkarojot pandēmiju, valdībām ir jānodrošina, lai pašreizējās ar pamattiesībām saistītās problēmas nepasliktinātos un sabiedrības neaizsargātākie locekļi neciestu nesamērīgi. Piemēram, ziņojumā ir secināts, ka dažās valstīs bērniem no nelabvēlīgām ģimenēm trūkst aprīkojuma un atbalsta attālinātam mācību procesam. Pandēmija nesamērīgi ietekmē sievietes saistībā ar darba un privātās dzīves līdzsvaru un aprūpes pienākumiem. Ierobežojumi institūcijās, kurās dzīvo seniori un cilvēki ar invaliditāti dažkārt ir pārāk stingri vai nesamērīgi, kas noved pie lielāka stresa un vientulības. Pandēmija vēl vairāk vairo neiecietību pret minoritātēm, kas atsevišķās valstīs izpaužas kā politiķu naida runa. Dažas valstis ir ziņojušas arī par rasu profilēšanu un ar COVID-19 saistīto ierobežojumu nesamērīgu piemērošanu attiecībā uz etnisko minoritāšu grupām.

Ziņojums pieejams: https://fra.europa.eu/en/news/2020/covid-19-new-normal-should-also-safeguard-fundamental-rights

 Latvijas ziņojums pieejams: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/lv_report_on_coronavirus_pandemic_july_2020.pdf?fbclid=IwAR0lWmUSP_IU9TfuQ_mVia2stks2A7afX27adSsBg4TUCcWgKThj6aunAA4


Trešais Eiropas Pamattiesību aģentūras ziņojums par COVID-19 ietekmi uz pamattiesībām (uz 2020.gada 31.maiju)

Ziņojumā ir izklāstīti dažādi pasākumi, ko ES dalībvalstis ir ieviesušas, lai aizsargātu sabiedrības veselību COVID-19 pandēmijas laikā, kā arī aplūkota pandēmijas ietekme uz vecāka gadagājuma cilvēkiem. Ziņojumā ir uzsvērts, kā dažādi pasākumi var ietekmēt pamattiesības. Ziņojums attiecas uz laikposmu no 2020. gada 1. maija līdz 31. maijam.

Ziņojums pieejams: https://fra.europa.eu/…/respect-older-peoples-rights-when-e…

Latvijas ziņojums pieejams: https://fra.europa.eu/…/lv_report_on_coronavirus_pandemic_j…


Otrais Eiropas Pamattiesību aģentūras ziņojums par COVID-19 ietekmi uz pamattiesībām (uz 2020.gada 30.aprīli)

rāda, ka pandēmija turpina ietekmēt ES ikdienas dzīvi vēl nebijušā veidā, radot bažas arī par pamattiesību ievērošanu. Ziņojums satur informāciju par valdību ieviestajiem ierobežojumiem un dažādiem pasākumiem laikposmā no 2020. gada 21. marta līdz 30. aprīlim. Ziņojumā tematiski ir aplūkota personas datu aizsardzība un apstrāde, izmantojot jaunās tehnoloģijas pandēmijas pārvarēšanai.

Jaunais ziņojums pieejams: https://fra.europa.eu/en/publication/2020/covid19-rights-impact-may-1

Latvijas ziņojums pieejams: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/lv_report_on_coronavirus_pandemic_may_2020.pdf

Pirmais Eiropas Pamattiesību aģentūras ziņojums par COVID-19 pandēmijas ietekmi uz pamattiesībām ES (uz 2020.gada 23.martu).

Pārskatā uzmanība pievērsta četriem savstarpēji saistītiem jautājumiem:
- pasākumi, lai ierobežotu COVID19 pandēmiju un mazinātu tās ietekmi tādās jomās kā sociālā dzīve, izglītība, nodarbinātība un pārvietošanās brīvība, kā arī patvērums un migrācija;
- vīrusa ietekme un centieni ierobežot tā izplatību konkrētās sabiedrības grupās;
- ksenofobiskas un rasistiskas diskriminācijas gadījumi, tostarp naida noziegumi;
- dezinformācijas izplatīšana attiecībā uz slimības uzliesmojumu un ar to saistīto ierobežojošo pasākumu ietekme uz datu aizsardzību un privātumu.

Pilns pārskats: https://fra.europa.eu/en/publication/2020/covid19-rights-impact-april-1#TabPubOverview0 

Latvijas pārskats: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/latvia-report-covid-19-april-2020_en.pdf 

Publicēts: 2020-07-31