Pakalpojumi

Mūsu pakalpojumi

Pakalpojumu klāsts

Esošās situācijas izvērtējums

  Būvprojekta izvērtēšana un komentāru sagatavošana par iespējamajiem uzlabojumiem vai trūkumiem saistībā ar būvdarbu iepirkuma apjomu sagatavošanu
  Objekta apsekošana
  Tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana

Iepirkumi

  Būvniecības iepirkumu dokumentācijas izstrāde
  Būvniecības iepirkuma nolikuma, tehnisko specifikāciju sagatavošana
  Būvdarbu apjomu, tāmju sagatavju, budžeta tāmes izstrāde
  Atbilžu sagatavošana uz iepirkuma dalībnieku jautājumiem
  Būvniecības iepirkumam iesniegto piedāvājumu vērtēšana, rezultātu apkopošana un atzinuma sagatavošana
  Būvdarbu veicēja izvēles pamatojuma izstrāde un atzinuma sagatavošana
  Būvniecības līgumu projektu sagatavošana

Būvdarbu apjomi

  Būvdarbu apjomu sagatavošana, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem
  Būvdarbu apjomu sastādīšana, pamatojoties uz objekta apsekošanu un tās laikā iegūto informāciju un pasūtītāja iesniegto papildus informāciju par objektu

Konsultācijas

  Konsultācijas par tāmēm dažādās būvprojekta stadijās
  Konsultāciju sniegšana būvniecības iepirkumu jautājumos

Tāmes

  Būvdarbu tāmju sastādīšana dažādās būvprojekta stadijās (no aplēses līdz kontroltāmei)
  Būvdarbu veicēja tāmju vērtēšana, komentāru un rekomendāciju sagatavošana

Būvobjekta finansējums

  Būvniecības finansējuma saņemšanas nosacījumu izpildes kontrole
  Būvdarbu līgumsaistību izpildes kontrole
  Finansējuma izlietojuma kontrole