Diskriminācijas novēršanas padziļināšana Latvijā

Diskriminācijas novēršana ir samērā jauna valsts politikas joma Latvijā. Neraugoties uz pozitīvām pārmaiņām šajā jomā pēdējo trīs gadu laikā, kad notikusi pakāpeniska ES tiesību normu ieviešana valsts likumdošanā, atbildīgo valsts struktūru izveide, realizēti atsevišķi politikas pasākumi un nevalstiskā sektora aktivitātes, joprojām pastāv vairāki šķēršļi diskriminācijas novēršanā. Starp tiem minama dažādu iesaistīto pušu zemā izpratne par pretdiskriminācijas tiesību normām un aizsardzību pret diskrimināciju, datu trūkums par diskriminācijas praksi un zema sabiedrisko organizāciju kapacitāte diskriminācijas novēršanā.

Lai veicinātu pretdiskriminācijas jomas tālāku attīstību Latvijā, LCC ir aizsācis projektu „Diskriminācijas novēršanas padziļināšana Latvijā”. Projekts tiek realizēts ar Eiropas Savienības finanšu instrumenta “Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai” programmas grantu shēmas „Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā” finansiālu atbalstu.

Projekta realizācijas termiņš: 2007. gada 1.aprīlis – 2008. gada 1.decembris.

Projekta ilgtermiņa mērķis ir veicināt iespējamo diskriminācijas upuru, valsts un pašvaldību institūciju, nevalstisko organizāciju un plašākas sabiedrības izpratni par pretdiskriminācijas tiesību normām un aizsardzību pret diskrimināciju, veicināt datu un informācijas apjoma paplašināšanos un situācijas monitoringu pretdiskriminācijas jomā, kā arī stiprināt valsts institūciju un nevalstisko organizāciju kapacitāti un savstarpējo sadarbību diskriminācijas novēršanā.

Galvenās projekta aktivitātes: 1. situācijas testēšanas metodoloģijas apguve un stratēģijas izstrāde šīs metodes pielietošanai Latvijas apstākļos;

2. sistemātiska datu un informācijas apkopošana par riska grupām, diskriminācijas praksēm un diskriminācijas gadījumiem, pretdiskriminācijas politiku, aktivitātēm un atbalsta veidiem;

3. iegūto datu apkopojuma izvietošana LCC mājas lapā;

4. metodoloģijas un apmācības materiālu izstrāde tiesnešu un juristu semināriem, ar mērķi padziļināt izpratni par konkrētām diskriminācijas jomām (darba attiecības, preču un pakalpojumu pieejamība, mājoklis u.c.) un konkrētiem diskriminācijas pamatiem (rase, etniskā piederība, vecums, veselības stāvoklis utml.);

apmācības seminārs tiesnešiem;

5. stratēģijas izstrāde atbalsta tīkla izveidei no diskriminācijas cietušajām personām.

 

Projekta aktivitātes ir orientētas uz sekojošām mērķa grupām:

1. no diskriminācijas cietušas personas,

2. sabiedrības neaizsargātākās grupas un personas, kurām ir augstāks risks tikt pakļautām diskriminācijai,

3. valsts institūcijas, kas iesaistītas pretdiskriminācijas politikas izstrādē un ieviešanā, pašvaldības,

4. tiesneši un juristi,

5. sabiedriskās organizācijas,

6. eksperti un pētnieki,sabiedrība.

http://ec.europa.eu/atoz_en.htm
http://www.lsif.lv/

Publicēts: 2007-05-02