Cīnoties ar naida noziegumiem

„Cīnoties ar naida noziegumiem Latvijā un Čehijas Republikā: likumdošana, policijas prakse un NVO loma” ir Latvijas Cilvēktiesību centra sadarbībā ar Čehijas Helsinku komiteju realizēts projekts, kura mērķis ir paaugstināt zināšanas un kapacitāti likumdošanas ieviešanas jomā veiksmīgākai cīņai ar naida noziegumiem, kā arī izstrādāt kritērijus un instrumentāriju efektīvai šo noziegumu fiksēšanai un izmeklēšanai esošās likumdošanas ietvaros.

Projekts tiek finansēts no Eiropas Kopienas grantu shēmas „2005 Rīcība pilsoniskās sabiedrības atbalstam valstīs, kas 2004.gada 1. maijā pievienojās Eiropas Savienībai”.

Realizācijas termiņš: 2006. gada 21. decembris – 2008. gada 20. decembris.

Plānotās projekta aktivitātes paredz:

1. sagatavot divus atsevišķus pētījumus, kuros izvērtēta esošā situācija saistībā ar naida noziegumiem Latvijā un Čehijā, iekļaujot gan likumdošanas, gan policijas un tiesu prakses analīzi;

2. sagatavot divus pētījumus (pa vienam katrā valstī), kas analizēs naida noziegumos cietušo personu pieredzi;

3. organizēt divas mācību vizītes;

4. organizēt divas starptautiskas konferences un divus seminārus par pētījumos iekļauto tematiku;

5. sagatavot gala ziņojumu par situācijas attīstību saistībā ar naida noziegumiem abās valstīs;

6. izstrādāt atbilstošu kritēriju un metožu kopumu naida noziegumu atpazīšanai un fiksēšanai, kā arī datu vākšanai par šiem noziegumiem un to izmeklēšanai.

Publicēts: 2007-01-21