Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā II

Biedrība "Latvijas Cilvēktiesību centrs" kopš 2011. gada 7. marta uzsākusi īstenot projektu "Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā II". Projekts ir 2010. gadā īstenotā projekta „Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā” turpinājums. Tā mērķis ir izveidot mehānismu, kas nodrošinātu ilgtspējīgu, metodiski vienotu, pārmantojamu apmācības sistēmu valsts un pašvaldību iestāžu, sociālajiem, medicīnas un policijas darbiniekiem, kā arī NVO, t.sk. arodbiedrību, pārstāvjiem par kultūru dažādības un pret-diskriminācijas jautājumiem, tādējādi ceļot šo mērķa grupu kā pakalpojumu sniedzēju kompetenci, uzlabojot pakalpojumu sniegšanas procesa kvalitāti un nodrošinot trešo valstu valstspiederīgajiem kvalitatīvus un pieejamus pakalpojumus.

Projekts paredz pilnveidot un īstenot apmācību kursu ciklu kultūru dažādībā un pret-diskriminācijas jomā medicīnas personālam, policijas darbiniekiem, arodbiedrību pārstāvjiem un žurnālistiem, ar mērķi celt šo pakalpojumu sniedzēju grupu kompetenci un prasmes, nodrošinot pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem un sniedzot informāciju par trešo valstu valstspiederīgajiem.

Projekta ietvaros tiks paplašināts kursu cikls „Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā”, kā arī izstrādāts jauns apmācības kursa cikls „Daudzveidība plašsaziņas līdzekļos” studentiem-topošajiem žurnālistiem. Projekta ietvaros tiks noorganizēti četri apmācību cikli medicīnas darbiniekiem, policijas darbiniekiem, arodbiedrību pārstāvjiem un novadīts vienas dienas seminārs žurnālistikas studentiem. Tiks izdots papildināts kursa komplekts „Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā II” un jauns materiāls žurnālistikas studentiem un žurnālistiem „Daudzveidība plašsaziņas līdzekļos”.

Projekta realizēšana paredzēta četrus mēnešus - no 2011. gada 7. marta līdz 30. jūnijam.

Projekta kopējās izmaksas Ls 21118,89

Projekta vadītāja: Sigita Zankovska-Odiņa, Latvijas Cilvēktiesību centra pētniece.

Informācija par projektā „Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā II” (Nr.IF/2009/3.1./27) paveikto no 2011.gada 7. marta līdz 2011.gada 31. martam: Sagatavoti rīkojumi par pienākumu veikšanu projektā. Uzsākts darbs pie apmācību programmas „Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā II” papildināšanas un jaunas apmācību programmas „Daudzveidība plašsaziņas līdzekļos” žurnālistikas programmu studentiem izstrādes; Notikusi projekta darbinieku ikmēneša tikšanās.

Informācija par projektā „Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā II” (Nr.IF/2009/3.1./27) paveikto no 2011.gada 1. aprīļa līdz 2011.gada 30. aprīlim:

1. Turpinājies darbs pie apmācību programmas „Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā II” papildināšanas un jaunas apmācību programmas „Daudzveidība plašsaziņas līdzekļos” žurnālistikas programmu studentiem izstrādes;

2. Saplānoti apmācību kursu „Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā II” datumi un vieta, izsūtīti ielūgumi mērķa grupu atbildīgajām institūcijām. Sadarbībā ar Latvijas Māsu asociāciju, LABS Mācību centru un Valsts policiju nokomplektētas apmācību kursu grupas. Sagatavotas prezentācijas.

3. Saplānots apmācību semināra „Daudzveidība plašsaziņas līdzekļos” datums un norises vieta, izsūtīti ielūgumi trīs Latvijas augstskolām un nokomplektēta semināra dalībnieku grupa. Sagatavotas prezentācijas.

Informācija par projektā „Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā II” (Nr.IF/2009/3.1./27) paveikto no 2011.gada 1. maija līdz 2011.gada 31. maijam: Turpinājies darbs pie materiāla „Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā II” papildināšanas un jauna materiāla „Daudzveidība plašsaziņas līdzekļos” žurnālistikas programmu studentiem izstrādes; Novadīti apmācību kursi „Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā II”:

  9., 16., 30. maijs medicīnas darbiniekiem (I grupa)

 10., 17. 31. maijs medicīnas darbinieki (II grupa)

 11., 18. maijs, 1. jūnijs arodbiedrību pārstāvji

 12., 18. maijs, 2. jūnijs policijas darbinieki - 2. maijā novadīts apmācību seminārs „Daudzveidība plašsaziņas līdzekļos”

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Latvijas Cilvēktiesību centrs". 

Projekta „Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā II” īstenošana (granta līgums Nr. IF/2009/3.1./27) tiek līdzfinansēts 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Pielikumi

Publicēts: 2011-03-10