Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums 5.1 pants.

Datubāze par diskriminācijas jautājumiem » Likumdošana » Likumu panti, kas skar diskriminācijas aizliegumu

Gads: 2012 | Ievietošanas datums: Feb. 6, 2012

5.1 pants. (1) Piedāvājot apdrošināšanas pakalpojumus, ir aizliegta atšķirīga attieksme dzimuma dēļ, izņemot saskaņā ar šo pantu noteiktajos gadījumos. Atšķirīga attieksme apdrošināšanas prēmijas un apdrošināšanas atlīdzības noteikšanā, izmantojot dzimumu kā noteicošo faktoru, ir pieļaujama apdrošināšanas pakalpojumos, kuros šādas atšķirības pamato atbilstoši aktuārie un statistikas dati. 

(2) Apdrošināšanas pakalpojumus, kuros pieļaujama atšķirīga attieksme apdrošināšanas prēmijas un apdrošināšanas atlīdzības lieluma noteikšanā, izmantojot dzimumu kā noteicošo faktoru, un datumu, no kura šajos pakalpojumos pieļaujama atšķirīga attieksme, nosaka Ministru kabinets. 

(3) Ne retāk kā reizi piecos gados Labklājības ministrija kopīgi ar Finanšu ministriju, Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un Latvijas apdrošinātāju asociāciju, pamatojoties uz aktuārajiem un statistikas datiem, izvērtē turpmāku šā panta otrajā daļā minēto apdrošināšanas pakalpojumu noteikšanas pamatotību un, ja nepieciešams, iesniedz Ministru kabinetam priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām. 

(4) Aktuāros un statistikas datus, uz kuriem pamatojoties tiek veikts šā panta trešajā daļā minētais izvērtējums, Labklājības ministrija regulāri atjauno un publicē tos savā mājaslapā internetā. 

(5) Aizliegts noteikt atšķirīgu apdrošināšanas prēmijas un apdrošināšanas atlīdzības lielumu atkarībā no sievietes grūtniecības vai atrašanās pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam, bet, ja sieviete baro bērnu ar krūti, - visā barošanas laikā.

(19.02.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 05.03.2009.)

Pretdiskriminācijas datu bāze

Datu bāze par diskriminācijas jautājumiem ir izveidota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs datu bāzes saturu pilnībā atbild Latvijas Cilvēktiesību centrs un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.

No 1.09.2015 līdz 30.11.2015 datu bāze tika papildināta ar jaunu sadaļu "Slēgtās iestādes" Atvērtās sabiedrības institūta (OSI-Assistance Foundation) finansētā projekta - "OPCAT ratifikācijas veicināšana Latvijā"


No 1.11.2013 līdz 1.11.2015 datu bāze tiek papildināta ar jaunu sadaļu par naida noziegumu un naida runas jautājumiem Sabiedrības integrācijas fonda atbaltītā projekta "NVO rīcībspējas stiprināšana naida kurināšanas ierobežošanai internetā” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.


2012.gadā (aprīlī, maijā, jūnijā) datu bāze par diskriminācijas jautājumiem papildināta projektā "Atšķīrīgs klients daudzveidīgā Latvijā: stiprinot pretdiskriminācijas kapacitāti"(IF/2010/3.1./01) ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda ietvaros (vadošā iestāde LR Kultūras Ministrija)

 

2011.gadā datu bāze par diskriminācijas jautājumiem tika papildināta projekta „Diskriminācijas gadagrāmata: no likumdošanas līdz tiesu praksei” ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.